ชนิดพืช
   
 ข้าว
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 ยางพารา
 ลำใย
 มันสำปะหลัง
 อ้อยโรงงาน
 สัปปะรด