::แผนที่การใช้ที่ดิน ::

ตัวอย่างแผนการใช้ที่ดินตำบลมะขามสูงฉบับเต็ม

นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการที่ดิน สถานภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27มค62)

บรรยาย บทวิเคราะห์นโบายแห่งรัฐกับการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ( มค62)

บรรยาย บทวิเคราะห์นโบายแห่งรัฐกับการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ( มค62)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย