แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
  สพข.3 แผนการใช้ที่ดินตำบลห้วยยาง อ.ห้วยยาง จ.นครราชสีมา
  สพข.3 แผนการใช้ที่ดินตำบลหายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  
  สพข.3 แผนการใช้ที่ดินตำบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  
  สพข.3 แผนการใช้ที่ดินตำบลแตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์  
 
 

::แผนที่การใช้ที่ดิน ::

ตัวอย่างแผนการใช้ที่ดินตำบลมะขามสูงฉบับเต็ม

นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการที่ดิน สถานภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27มค62)

บรรยาย บทวิเคราะห์นโบายแห่งรัฐกับการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ( มค62)

บรรยาย บทวิเคราะห์นโบายแห่งรัฐกับการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ( มค62)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย