แผนที่ทรัพยากรดิน


จ.ชัยภูมิ

อำเภอ
ตำบล
อ.เมืองชัยภูมิ ต.กุดตุ้ม
  ต.โคกสูง
  ต.ชีลอง
  ต.ท่าหินโงม
  ต.นาฝาย
  ต.นาเสียว
  ต.โนนสำราญ
  ต.ในเมือง
  ต.บ้านค่าย
  ต.บ้านเล่า
  ต.บุ่งคล้า
  ต.โพนทอง
  ต.รอบเมือง
  ต.ลาดใหญ่
  ต.หนองนาแซง
  ต.หนองไผ่
  ต.ห้วยต้อน
  ต.ห้วยบง
อ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กุดเลาะ
  *ต.ซับสีทอง
  ต.โนนกอก
  ต.โนนทอง
  ต.บ้านเดื่อ
  ต.บ้านบัว
  ต.บ้านเป้า
  ต.บ้านยาง
  ต.บ้านหัน
  ต.สระโพนทอง
  ต.หนองข่า
  ต.หนองโพนงาม
อ.แก้งคร้อ ต.เก่าย่าดี
  ต.โคกกุง
  ต.ช่องสามหมอ
  ต.ท่ามะไฟหวาน
  ต.นาหนองทุ่ม
  ต.บ้านแก้ง
  ต.หนองขาม
  ต.หนองไผ่
  ต.หนองสังข์
  ต.หลุบคา
อ.คอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์
  ต.โคกมั่งงอย
  ต.ช่องสามหมอ
  ต.โนนสะอาด
  ต.บ้านโสก
  ต.ยางหวาย
  ต.ศรีสำราญ
  ต.หนองขาม
  ต.ห้วยไร่
อ.คอนสาร ต.คอนสาร
  ต.ดงกลาง
  ต.ดงบัง
  ต.ทุ่งนาเลา
  ต.ทุ่งพระ
  ต.ทุ่งลุยลาย
  ต.โนนคูณ
  ต.ห้วยยาง
อ.จัตุรัส ต.กุดน้ำใส
  ต.บ้านกอก
  ต.บ้านขาม
  ต.ละหาน
  ต.ส้มป่อย
  ต.หนองโดน
  ต.หนองบัวโคก
  ต.หนองบัวบาน
  ต.หนองบัวใหญ่
อ.เทพสถิต ต.นายางกลัก
  ต.บ้านไร่
  ต.โป่งนก
  ต.วะตะแบก
  ต.ห้วยยายยายจิ๋ว
อ.เนินสง่า ต.กะฮาด
  ต.ตาเนิน
  ต.รังงาม
  ต.หนองฉิม
อ.บ้านเขว้า ต.ชีบน
  ต.ตลาดแร้ง
  ต.โนนแดง
  ต.บ้านเขว้า
  ต.ภูแลนคา
  ต.ลุ่มลำชี
อ.บ้านแท่น ต.บ้านเต่า
  ต.บ้านแท่น
  ต.สระพัง
  ต.สามสวน
  ต.หนองคู
อ.บำเหน็จณรงค์ ต.เกาะมะนาว
  ต.โคกเพชรพัฒนา
  ต.โคกเริงรมย์
  ต.บ้านชวน
  ต.บ้านตาล
  ต.บ้านเพชร
ต.หัวทะเล
อ.ภักดีชุมพล ต.เจาทอง
  ต.บ้านเจียง
  ต.วังทอง
  ต.แหลมทอง
อ.ภูเขียว ต.กวางโจน
  ต.กุดยม
  ต.โคกสะอาด
  ต.ธาตุทอง
  ต.บ้านแก้ง
  ต.บ้านดอน
  ต.บ้านเพชร
  ต.ผักปัง
  ต.หนองคอนไทย
  ต.หนองตูม
  ต.โอโล
อ.หนองบัวแดง ต.กุดชุมแสง
  ต.คูเมือง
  ต.ถ้ำวัวแดง
  ต.ท่าใหญ่
  ต.นางแดด
  ต.วังชมภู
  ต.หนองบัวแดง
  ต.หนองแวง
อ.หนองบัวระเหว ต.โคกสะอาด
  ต.วังตะเฆ่
  ต.โสกปลาดุก
  ต.หนองบัวระเหว
  ต.ห้วยแย้
กิ่งอ.ซับใหญ่ ต.ซับใหญ่
  ต.ตะโกทอง
  ต.ท่ากูบ