แผนที่แปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ ปี 2554

จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่
ชื่อกลุ่มเกษตรกร
ชื่อ-นามสกุล
ที่ตั้งแปลง
1.
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลหนองบอน  นายจรัต  ทาเงิน แปลงนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
2.
  นายจัน  อินทร์สำราญ พอเพียงตำบลหนองบอน
3.
  นายบุญถึง  สมบูรณ์ อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
4.
  นางอ้อย  ผลมาเลิศ ( แปลงเดียวกันทั้งกลุ่ม)
5.
  นางสุนี  ปาเส  
6.
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต.โคกสะอาด นายอิ่ม  แก้วอัมพวา 166 ม.4  ต.โคกสอาด อ.ลำปลายมาศ  
7.
  นายทอง เขื่อนทอง 8 ม.4  ต.โคกสอาด อ.ลำปลายมาศ  
8.
  นายบุญจันทร์  แก้วม่วงพะเนาว์ 168 ม.4  ต.โคกสอาด อ.ลำปลายมาศ  
9.
  นายสุวรรณ์  สว่างสุข 74/2 ม.4  ต.โคกสอาด อ.ลำปลายมาศ  
10.
  นายจรัส  เจริญยิ่ง 170 ม.4  ต.โคกสอาด อ.ลำปลายมาศ  
11.
วิสาหกิจกลุ่มทุ่งกระเต็นทอง นายทวี  สมใจ 89 ม.5ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ 
12.
  นายฮั๊วะ หมู่ดี 143 ม.9 .ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่
13.
  นายบัญัติ โฮนกระโทก 218 ม.7 .ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่
14.
  นายสมศักดิ์  จุ้ยชุมแสง 77/1 ม.5 .ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่
15.
  นายดำ  นามนุ 62 ม.5 .ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่
16.
  นายดิเรก  อิ่มจินดา ๑๐ ม.๒ .ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่
17.
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลพุทไธสง นายไพรัตน์ แฉล้มไธสง ม.11 บ.ชาติ ต.พุทไธสง
18.
  นายพินิจ เจนไธสง ม.11 บ.ชาติ ต.พุทไธสง
19.
  นางนวลศรี กอนไธสง ม.10 บ.ท่างาม ต.พุทไธสง
20.
  นายบุญตา มาเย็น ม.10 บ.ท่างาม ต.พุทไธสง
21.
  นายทนงศักดิ์ กอนไธสง ม.10 บ.ท่างาม ต.พุทไธสง
22.
  นายสมร กอกมลวิทย์ ม.11 บ.ชาติ ต.พุทไธสง
23.
  นายโกเมศ  ตากไธสง ม.11 บ.ชาติ ต.พุทไธสง
24.
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านกอกโคก  นางประทุมรัตน์ มะราชสีห์ ม.2 บ.กอกโคก ต.คูเมือง
25.
  นายอมร สมุติรัมย์ ม.2 บ.กอกโคก ต.คูเมือง
26.
  นายทองจันทร์ ตีไชยรัมย์ ม.2 บ.กอกโคก ต.คูเมือง
27.
  นางสายบัว ดวงภักดีรัมย์ ม.2 บ.กอกโคก ต.คูเมือง
28.
  นายพงศธร ตอรบรัมย์ ม.2 บ.กอกโคก ต.คูเมือง
29.
  นายโต๊ะ ตอรบรัมย์ ม.2 บ.กอกโคก ต.คูเมือง
30.
  นางสุภีร์  ชาตำแย ม.2 บ.กอกโคก ต.คูเมือง
31.
  นางมาลี แก้วลอย ม.3 บ.จิกใหญ่ ต.คูเมือง
32.
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านปอแดง นายบุญจันทร์  บุญสุข 14/1ม.5ต.หัวฝาย อ.แคนดง 
33.
  นายบุญธรรม  เยรัมย์ 9ม.3ต.หัวฝาย อ.แคนดง 
34.
  นายก้อม  บุญเยี่ยม 78ม.3ต.หัวฝาย อ.แคนดง 
35.
  นายอภิรักษ์  บุญเยี่ยม 78ม.3ต.หัวฝาย อ.แคนดง 
36.
  นายอุทิศ  แสงอะโน 25ม.3ต.หัวฝาย อ.แคนดง 
37.
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโนขวาง นายทองคำ  ยิ้มรัมย์ 71 ม.7 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน 
38.
  นายสุพรรณ  ชำรัมย์ 129 ม.7 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน
39.
  นางจันทร์  ยิ้มรัมย์ 122 ม.7 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน 
40.
  นายมา  เชื่อมรัมย์ 54 ม.7 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน 
41.
  นายทอง  ชำรัมย์ 32 ม.7 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน