แผนที่แปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ ปี 2554

จ.สุรินทร์

ลำดับที่
ชื่อกลุ่มเกษตรกร
ชื่อ-นามสกุล
ที่ตั้งแปลง
1.
เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ นายชลอ ดวงดี 123 ม.8 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
2.
  นางเยาว์  เสริมศิริ 129 ม.4 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
3.
  นางจันทรา  เรืองสวัสดิ์ 14 ม.4 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
4.
  นายวรศักดิ์  ปาลีคุปต์ 446 ม.10 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
5.
  นายประกวน  คิดอยู่ 128 ม.8 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
6.
  นายเคียด  ชมชื่น 46 ม.2 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์
7.
  นายลิ้นจี่  หวังดี 27 ม.8 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์
8.
  นางประสพ  พรหมพานิจ 1 ม.8 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์
9.
  นางตอน บุญศิริ 25 ม.7 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
10.
  นายสมเกียรติ  เพชรมาก 64 ม.5 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์
11.
เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ นายเกียรติ  ประมูลศรี 52 ม.8 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
12.
  นายเปลี่ยน  บุญญัติ 3 ม.11 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
13.
  นางสุทน สังโสมา 21 ม.11 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
14.
  นายควร สายแก้ว 30 ม.11  ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
15.
  นางประทุมทอง ประกอบด 38 ม.11 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
16.
  นางกัญญารัตน์  ขอจงสุข 88/1 ม.11 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
17.
  นายสุภาพ  พูดเพราะ 53/1 ม.6 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
18.
  นางสุมล  เห็นได้ตอบ 79/1 ม.6 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
19.
  นายวรามิตร  นะวะนิน   199 ม.1  ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์
20.
  นางอรุณอำไพ นกแก้ว 195 ม.6 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
21.
เกษตรอินทรีย์ชีวีมีสุข นายสวัสดิ์  เกษรบัว 59 ม.4 ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
22.
  นางเสาวภา  จันทร์ดี 169 ม.2 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
23.
  นางคำพุฒ  พิศเพลิน 38 ม.2 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
24.
  นางกรรณิการ์ แพงทรัพย์ 91-93 ม.2 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
25.
  นายบุญถึง  สำสีสง 17 ม.12 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
26.
  นายทิพรรณ  ไพเราะ 58 ม.2 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
27.
  นายตรีเดช  วงแหวน 97 ม.12 ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์
28.
  นายริ  โสฬา 190 ม.1 ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์
29.
  นายสังเวียน  สายบุตร 6/1 ม.9 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
30.
  นายธวัช  พรรณีสะอาด 111 ม.8 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์จ.สุรินทร์
31.
เกษตรอินทรีย์บ้านยางเก่า นายเจริญ  พรหมบุตร 37 ม.13 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
32.
  นายคำ  ศาลางาม 26 ม.13 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
33.
  นางวันเพ็ญ  บุญครอง 9 ม.13 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
34.
  น.ส.เอี๊ยะ เสาทอง 4 ม.13 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
35.
  นายดิง  เสาทอง 38 ม.13 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
36.
  นางทองเพียร  รสหอม 31 ม.13 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
37.
  นายพลากร จันทรเสน 59 ม.13 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
38.
  นายประมวล  บุญครอง 25 ม.13 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
39.
  นายบุญมา  เยี่ยมรัมย์ 2 ม.13 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
40.
  นายตึ๋ง จำปาทอง 6 ม.13 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
41.
เกษตรอินทรีย์บ้านโนนตาพัง นายทองสี  อดทน 40 ม.11 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
42.
  นายสัมฤทธิ์ เข็มเพชร 15 ม.11 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
43.
  นายสุวรรณ  มุทสาหิม 9 ม.11 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
44.
  นายอ่วม  หอมหวน 23 ม.11 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
45.
  นายทองพร  มารศรี 5 ม.11 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
46.
  นางทองดี  ปานเพชร 59 ม.11 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
47.
  นายณรงค์  ปะวุธโต 46 ม.11 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
48.
  นายวิลัย  มันสลาย 58 ม.11 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
49.
  นางไสว  กาญจะนะไพร 51 ม.11 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
50.
  นางทองมี นามโสม 21 ม.11 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
51.
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองระฆัง นายวุฒิชัย  หาสุข 148 ม.4 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
52.
  นางกิติมาภรณ์  ศรีม่วง 35 ม.4 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
53.
  นายสุเทียน  เหมทอง 86 ม.4 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
54.
  นายเสรี  อุนานุยา 99 ม.4 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
55.
  นายสัมฤทธิ์  ค้ำช 108 ม.4 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
56.
เกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว นายสุร  อินทร์งาน 156 ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
57.
  นายรื่น  มีพันธุ์ 41 ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
58.
  นางสายสุนีย์ มีพันธุ์ 99 ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
59.
  นางสุกัญญา จินดาศร 167 ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
60.
  นางรจนา  สีวันทา 52 ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
61.
  นางพันทอง สำราญ 154 ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
62.
  นางบุญคง  อินทร์งาม 130 ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
63.
  นางสุบรรณ  อินทร์งาม 165 ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
64.
  นายสุริยกุล เทียมสกุล 92 ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
65.
  นางเดือน ผลคำ 11 ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์