กระบวนการ การให้บริการในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

 


กระบวนการการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง (กลุ่มวิเคราะห์ดิน)
กระบวนการการให้บริการข้อมูลสารสนเทศข้อมูลดิน (กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน)
กระบวนการการให้บริการจำแนกเขตป่าไม้ถาวร (กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่)
กระบวนการการให้บริการของส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

       1.กระบวนการให้บริการข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่เพื่อปลูกพืช
       2. กระบวนการให้บริการแจกจ่ายสารเร่ง พด. 
       3. กระบวนการให้บริการแจกจ่ายหญ้าแฝก

 

 
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3