งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ตาม Agri-map
งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฯ
ปี พ.ศ.2564


ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
สถานีพัฒนาที่ดิน
นครราชสีมา
พื้นที่ดำเนินงาน  พื้นที่เป้าหมาย
 (ไร่)  
 ผู้รับประโยชน์  (ราย)  ลักษณะงาน
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
โกรก:3 โนนตาเถร โนนแดง

       460

   63

ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
โคกหนองแวง:2 หนองไผ๋:7 โนนตาเถร โนนแดง

540

62

ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
หนองใหญ่:7 หนองใหญ่พัฒนา:10 หนองกราด:13 ครบุรี ครบุรี

300

  44

ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
สารภี:1 สารภี หนองบุญมาก

500

57

ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
โนนตะแบง:8 หนองตะไก้ สูงเนิน

 1,000

  59

ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
หนองกราด:3 โกรกสมอ:4 กระทุ่มโพรง:9 สุขสันต์:14 ใหม่แหลมทอง:15 หนองกราด ด่านขุนทด

     340

      17

ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
หนองยายหอม:13 หนองกราด ด่านขุนทด

460

27

ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
สระครก:3 คูขาด:8 หนองบัวสะอาด บัวใหญ่

500

30

ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
โคกเปราะหอม:3 พลสงคราม โนนสูง

800

30

ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
กระทุ่มโพรง:9 หนองกราด ด่านขุนทด

600

   46

ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3

รวมนครราชสีมา

           5,500               435  
สถานีพัฒนาที่ดิน
ชัยภูมิ
พื้นที่ดำเนินงาน  พื้นที่เป้าหมาย
 (ไร่)  
 ผู้รับประโยชน์  (ราย)  ลักษณะงาน
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
  โนนละเวียง:4 บ้านเจียง ภักดีชุมพล             1,050                 67
ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  บ้านโจด:6 โจดใต้:13 สามสวน:14 สามสวน บ้านแท่น                215                 16 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  หนองเม็กน้อย:12 บ้านเต่า บ้านแท่น                300                 30 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  หนองดินดำ:8 หนองดู บ้านแท่น                235                 19 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  กุดเก่าน้อย:2 บ้านแก้ง แก้งคร้อ                300                 17 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  บ้านฝาย:1 หนองขาม คอนสวรรค์                350                 56 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  หนองแดง:8 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์                350                 38 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  หนองหอย:10 กุดชุมแสง หนองบัวแดง                350                 25 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  โคกโต่งโต้น:4, 12 หนองบัวบาน จัตุรัส                110                   9 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  หนองแขม:6 ตาเนิน เนินสง่า                400                 30 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  โกรกตาแป้น:2 บุฝ้าย:3 รังงาม:4 รุ่งอรุณ:8 รังงาม เนินสง่า                390                 18 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  หนองคร้อ:3 หนองสะเดา:15 กวางโจน ภูเขียว                350                 34 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  ฝายพญานาค:13 ธาตุทอง ภูเขียว                350                 15 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  หนองขาม:4 บ้านเพชร ภูเขียว                350                 22 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  วังกะทะ:14 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว                330                 21 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  โสกหนองหอย:2 หนองยางพัฒนา:7 ตะโกทอง ซับใหญ่                550                 71 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  ท่ากูบ:1 ห้วยส้มป่อย:7 ท่ากูบ ซับใหญ่                320                 28 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3

รวมชัยภูมิ

           6,300               516  
สถานีพัฒนาที่ดิน
บุรีรัมย์
พื้นที่ดำเนินงาน  พื้นที่เป้าหมาย
 (ไร่)  
 ผู้รับประโยชน์  (ราย)  ลักษณะงาน
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
  หนองพลวง:1 ลุงตะไก้:15 สะเดา นางรอง                780                 93 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  เมืองแฝก:1 เมืองไผ่:15 เมืองแฝก ลำปลายมาศ                780                 62 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  ยางโป่งสะเดา:1 โคกว่าน:11 หนองยาง:20 ตาจง ละหานทราย                780                 44 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  สวนใหม่:3 หนองขาม:14 กระสัง กระสัง                780                 64 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  หนองจิก:1,15 โนนสมบูรณ์:4 หายโศก พุทไธสง                700                101 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  หนองละเบิก:3 กะนัง:5 ขาม:6 บุ:11 ปราสาท บ้านด่าน                780                 44 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  บัว:3,16 หนองร้าน:10 จรเข้มาก ประโคนชัย                800                 53 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3

รวมบุรีรัมย์

           5,400               461  
สถานีพัฒนาที่ดิน
สุรินทร์
พื้นที่ดำเนินงาน  พื้นที่เป้าหมาย
 (ไร่)  
 ผู้รับประโยชน์  (ราย)  ลักษณะงาน
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
  สำโรง:3 หนองสนิท จอมพระ                140                   5 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  สำโรง:10 หนองสนิท จอมพระ                330                 24 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  ซำสมิง:4 บ้านชบ สังขะ                300                 16 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  ตะกอยอด:6 บ้านชบ สังขะ                300                 20 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  หนองเมธี:1 พะเนา:7 หนองเมธี ท่าตูม                895                 75 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  โคกลำดวน:13 หนองเหล็ก ศรีขรภูมิ                330                 14 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  ห้วย:15 หนองเหล็ก ศรีขรภูมิ                270                 16 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  ตามาง:2 เกาะแก้ว สำโรงทาบ                270                 19 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  โพธิ์ศรีธาตุ:9 เกาะแก้ว สำโรงทาบ                330                 16 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  ทัพกระบือ:2 ใหม่:7 สำโรง เมือง                270                 20 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3
  ใหม่ดีแท้:12 สำโรง เมือง                330                 29 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1-3

รวมสุรินทร์

           3,765               254  

รวม สพข.3

          20,965             1,666