งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ตาม Agri-map
ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฯ
ปี พ.ศ.2565

สถานีพัฒนาที่ดิน พื้นที่ดำเนินการ  จำนวน
พื้นที่ 
รายละเอียดกิจกรรม
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ  (ไร่) 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

15,250

 

นครราชสีมา

   3,000

1

หัวนา:11 หนองตะไก้ สูงเนิน      245 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

2

หนองแวง:5 หนองตะไก้ สูงเนิน      245 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

3

โคกล่าม:7 ทุ่งสว่าง ประทาย      210 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

4

หนองครีม:8 หนองพลวง ประทาย      150 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

5

บ้านแฝก:3,4 สามเมือง สีดา      150 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

6

หนองกระทุ่ม:2 หนองบัวสะอาด บัวใหญ่      150 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

7

หนองบัวสะอาด:1 หนองบัวสะอาด บัวใหญ่      150 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

8

กุดพิมาน:7 ดอนน้อย:10 กุดพิมาน ด่านขุนทด      240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

9

โนนเมือง:1 ดงมะเกลือ:6 โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด      240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

10

ใหม่สมบูรณ์:3 บ้านใหม่ หนองบุญมาก      200 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

11

หนองชุมแสง:10 ละลมใหม่ โชคชัย      150 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

12

ป่ามะพร้าว:10 ครบุรีใต้ ครบุรี      170 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

13

ทองหลาง:6 พังเทียม พระทองคำ      150 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

14

โคกคูขาด:6 หนองไวฟาน ขามสะแกแสง      150 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

15

วังใหม่:8 บ้านวัง โนนไทย      200 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

16

หนองเม็กน้อย:10 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง      200 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

ชัยภูมิ

   5,090  

1

หนองกระทุ่ม:3 ชีบน บ้านเขว้า 220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

2

หนองเม็ก:3 บ้านเต่า บ้านแท่น 220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

3

โจดใต้:13 สามสวน บ้านแท่น 220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

4

หนองดินดำ:8 หนองคู บ้านแท่น 220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

5

โนนสง่า:19 โนนสนธิ์:22 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

6

ฝาย:1 หนองขาม คอนสวรรค์ 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

7

สระแก้ว:8 หนองโน:12 โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

8

โคกสะอาด:8 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

9

โนนทอง:3 บ้านกอก จัตุรัส 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

10

โนนทอง:17 บ้านกอก จัตุรัส 200 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

11

โคกสะอาด:3 โคกสะอาด หนองบัวระเหว 220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

12

โสกปลาดุก:2 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

13

ห้วยยางดี:5 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 230 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

14

หนองนกเขียน:3 ห้วยเจริญผล:4 ตะโกทอง ซับใหญ่ 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

15

หนองกุง:6 กวางโจน ภูเขียว 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

16

เพชร:7 บ้านเพชร ภูเขียว 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

17

สารจอดเก่า:3 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

18

ดอนอุดม:7 ห้วยบง คอนสาร 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

19

หนองแวง:8 โอโล ภูเขียว 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

20

โนนคูณ:8 นาฝาย เมือง 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

21

นาไก่เซา:6 นาเสียว เมือง 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

22

ยางบง:9 ห้วยบง เมือง 240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

บุรีรัมย์

   4,000

1

โคกพลวง:9 หนองโบสถ์ นางรอง      200 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

2

ลิ่มทอง:4 หนองโบสถ์ นางรอง      220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

3

โนนศรีสุข:12 หนองโบสถ์ นางรอง      210 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

4

หนองตาดำน้อย:3 เย้ยปราสาท หนองกี่      220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

5

หนองตาดำใหญ่:6 เย้ยปราสาท หนองกี่      210 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

6

ทุ่งดำรง:8 เย้ยปราสาท หนองกี่      200 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

7

โคกว่าน:2 โคกว่าน ละหานทราย      220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

8

ชุมชนโคกว่านพัฒนา:9 โคกว่าน ละหานทราย      210 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

9

ศิลาทอง:21 ตาจง ละหานทราย      200 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

10

ติม:7 ศรีภูมิ กระสัง      220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

11

อโณทัย:5 เมืองไผ่ กระสัง      210 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

12

หนองกับ:4 หนองใหญ่ สตึก      200 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

13

บง:9 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์      220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

14

หนองนกคู่:10 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์      210 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

15

หนองนกคู่:15 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์      200 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

16

หนองตาไก้:16 ลุมปุ๊ก เมือง      220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

17

หนองยาง:10 ไพศาล ประโคนชัย      210 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

18

โคกเมือง:18 จรเข้มาก ประโคนชัย      200 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3

19

ตลาดแย้:3 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ      220 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3
สุรินทร์    3,160  

1

ทุ่งมน:4 หนองเมธี ท่าตูม      240 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

2

โนนงิ้ว:4 หนองสนิท จอมพระ      245 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

3

หนองสนิท:9 หนองสนิท จอมพระ      195 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

4

อำปึล:9 เสม็ด:13 เทนมีย์ เมือง      230 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

5

ตราด:5 ตะคร้อ:9 สำโรง เมือง      230 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

6

ตะเคียน:9 สำโรงทาบ สำโรงทาบ      230 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

7

ไทร:11 หนองเหล็ก ศีขรภูมิ      230 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

8

โคกลำดวน:13 หนองเหล็ก ศีขรภูมิ      230 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

9

ห้วย:15 หนองเหล็ก ศีขรภูมิ      230 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

10

จบก:19 ตาเบา ปราสาท      200 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

11

โคกสูง:8 บักได พนมดงรัก      225 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

12

สน:8 สะกาด สังขะ      225 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

13

ตาโมม:3 สะกาด สังขะ      225 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3

14

ตาโมมพัฒนา:12 สะกาด สังขะ      225 ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3