โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืชเวอร์ชั่นนี้ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีการวิเคราะห์ดินในแปลงของตนเอง โปรแกรมนี้พัฒนาโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยความประสานและร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร
เริ่มดำำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 และปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรทั้งประเทศ
         สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
     
นครราชสีมา
   
     
ชัยภูมิ
   
     
บุรีรัมย์
   
     
สุรินทร์