จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2564  PDF File
จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2565  PDF File
จังหวัดชัยภูมิ  ปี พ.ศ.2566  PDF File
จังหวัดสุรินทร์