ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อเรื่องบทเรียน
         
  ฝ่ายบริหารทั่วไป      
น.ส.ธัญญรัตน์ เอกอัศดร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 1.ประชุมสาธิตการใช้งานโปรแกรมและเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน
สำหรับงานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน(25 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. 
ผ่านระบบ VDO Conferenceณ ห้องประชุม สพข.3)
      2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government    Procurement : e-GP)
(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)(31 ต.ค.61   เวลา 09.00-16.00 น.
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)
      4.อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ การประชุมทางไกล
VDO Conference(15 มี.ค.62 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสพข.3)
      5.อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562(27 มี.ค.62 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โอเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช)
นางปฐมพร  สมมุติรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.อบรมการใช้งานโปรแกรมและเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับ
งานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน (วันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 13.30 น.
ผ่านระบบ VDO Conferenceณ ห้องประชุม สพข.3)

     

2.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศและระบบบริหารจัดการเพื่องานบริหารจัดการ
เพื่องานบริการประชาชน รุ่นที่ 1 (วันที่ 22-23 พ.ย.61 ณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน)

     

3.อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ การประชุมทางไกล
VDO Conference (15 มี.ค.62 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สพข.3)

      4.อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562(27 มี.ค.62 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โอเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช)
นางจุฑามาศ  ชุมพล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.อบรมการใช้งานโปรแกรมและเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับงาน
บริการของ กรมพัฒนาที่ดิน (วันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ VDO
Conferenceณ ห้องประชุม สพข.3)

     

2.การประชุมชี้แจงความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนแก่นายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการรุ่นที่ 2 (วันที่ 18 ธ.ค.61
ณ ห้อง Staff Room 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
อ.เมือง จ.นครราชสีมา)

     

3.โครงการฝึกอบรมการอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online รุ่นที่ 1
(วันที่ 15 ม.ค.62 ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

      4.อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562(27 มี.ค.62 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โอเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช)
น.ส.ดวงฤดี  โคษาราช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1.ประชุมสาธิตการใช้งานโปรแกรมและเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน
สำหรับงานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน(25 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. 
ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม สพข.3)

     

2.อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(15 มี.ค.62 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม สพข.3

     

3.อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562
(27 มี.ค.62 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล
 โอเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช)

       
  กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน    
นายจักรพันธ์  เภาสระคู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

1.การอบรมด้านวิชาการ(Coaching) เรื่อง การจัดการดินเค็มอย่างยั่งยืน

      2.การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคเส้นทาง
สู่ความมั่นคงทางอาหาร
นางภัทรานิษฐ์  ช่วยสระน้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

1.การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคเส้นทาง
สู่ความมั่นคงทางอาหาร

     

2.การอบรมด้านวิชาการ(Coaching) เรื่อง การจัดการดินเค็มอย่างยั่งยืน

นายวุฒิชัย  จันทรสมบัติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 1.การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคเส้นทาง
สู่ความมั่นคงทางอาหาร
     

2.การอบรมด้านวิชาการ(Coaching) เรื่อง การจัดการดินเค็มอย่างยั่งยืน

นายอภิสิทธิ์  พิประโคน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ

1.การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคเส้นทาง
สู่ความมั่นคงทางอาหาร

     

2.การอบรมด้านวิชาการ(Coaching) เรื่อง การจัดการดินเค็มอย่างยั่งยืน

นางนิภาพร  ศรีบัณฑิต นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

1.หลักสูตร "การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม

      2. เรื่อง การจัดการดินเค็มอย่างยั่งยืน
         
  กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน      
น.ส.สยาม  ไชยทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

1.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

     

2.ฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร"

     

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ครั้งที่ 1

     

4.ฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Visualization"

     

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลโครงการและนโยบายสาธารณะ
เพื่อพัฒนระบบบริหารการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ 2562

     

6.ฝึกอบรมหลักสูตร "การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล"รุ่นที่ 2

     

7.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

นางวิมลภัทร์ งามจรัสวาณิชย์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ

1.ฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่
เสี่ยงภัยทางการเกษตร

       

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ(แผนบูรณาการ)
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ประจำปีงบประมาณ 2563

น.ส.พิมพ์คุณัช  ตั้งตระการพงษ์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:
กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาลำพระเพลิง

      2. การจัดทำข้อมูลร่างแผนการใช้ที่ดินตำบล (coaching)
นายศุภมงคล  จรดอน นักสำรวจดินปฏิบัติการ

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:
กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาลำพระเพลิง

     

2.อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศหลักสูตร
"การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet"  รุ่นที่ 1

     

3.ฝึกอบรมหลักสูตร"ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร"

     

4.อบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" รุ่นที่ 34

น.ส.บุณยาพร  วงศ์ธนาโชติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

1.ฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร"

     

2.ฝึกอบรม การใช้งานเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

นางศิวะพร  จารัตน์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

1.ฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร"

       

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลโครงการและนโยบายสาธารณะ
เพื่อพัฒนาระบบบริหารการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ 2562

         
  กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่      
นายอุดม  ศรีกันชัย นายช่างสำรวจอาวุโส

1. การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 4.0)

     

2.การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลาดชัน

นายสามารถ  ชนะจอหอ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1.การรังวัดด้วยระบบดาวเทียมGNSSและการประยุกต์ใช้ในงานรังวัดความ
สูงร่วมกับแบบจำลอง TGM2017
      2.วิธีการสำรวจออกแบบการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (coaching)
นายธวัชชัย  หวังมวนกลาง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1.การรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS และการประยุกต์ใช้ในงานรังวัดความสูงร่วมกับ
แบบจำลอง TGM2017
      2.การพัฒนาเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม
         
  กลุ่มวิเคราะห์ดิน      
น.ส.มณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

     

2.อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Visalization”

     

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ.2564

น.ส.ปิยวรรณ  คลังชำนาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

1.การใช้งานเครื่องชั่ง

      2.การใช้เครื่องมือวัด Electro-conductivity (EC) (coaching)
  สพด.นครราชสีมา      
         
นายสุวัฒน์  ธาตุทะนะ  

1.โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อการสนับสนุนการ
ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

     

2.ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

     

3.การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMGA 4.0)

     

4.การจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเซีย

     

5.การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

     

6.การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
ในระดับภูมิภาค:เส้นทางสู่ความมั่นคงทางอาหาร

น.ส.สุกัญญา  หันน้ำเที่ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

1 การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

      2.การพัฒนาความรู้เรื่อง Mobile Application Land
 Development Department (coaching)
น.ส.ขวัญจิตร กะหมัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

     

2.โครงการปฏิบัติงาน KTB Corpornte

นางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

1.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 หลักสูตร “การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง
 Internet

     

2.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
หลักสูตร “ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ
ระบบบริหารจัดการเพื่องานบริการประชาชน

     

3.ข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2562

นายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

1.การจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
 ภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี
 พ.ศ.2562 (ครั้งที่1)

     

2.การจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี
 พ.ศ.2562 (ครั้งที่2)

     

3.การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา
 ปีงบประมาณ 2562

นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

1.ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่
เสี่ยงภัยทางการเกษตร

     

2.การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่

นายเดชา  อยู่ภักดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   -
นายวินัติ  วารีอุดมทรัพย์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

1.ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่
เสี่ยงภัยทางการเกษตร

      2.การพัฒนาความรู้เรื่อง Mobile Application Land
Development Department (coaching)
นายดาวรุ่ง  วิสุทธิ์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

1 ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน

      2 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่
เสี่ยงภัยทางการเกษตร
  สพด.บุรีรัมย์    


         
นายสรรเสริญ เจริญศิริ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 1.สัมมนาโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังนา
     

2.การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMOA 4.0)

     

3.การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMOA 4.0) ครั้งที่2

     

4.การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รุ่นที่ 2

      5.ประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์ข้าว
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียง ประจำปี 2562
นางสาวทองสวย พบบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

1. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่
เสี่ยงภัยทางการเกษตร

      2. การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รุ่นที่2
ว่าที่ร.ต.อาทิตย์  เกษดี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

1.ความรู้เรื่องดิน และการจัดการดิน

      2.แนวทางและวิธีปฏิบัติการโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
นางสาวชินาลัย พริ้งเพราะ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

1.LDD Zoning ทางอินเตอร์เนต

     

2.ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน

     

3.การพัฒนาเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม

      4. อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับพื้นที่และครูเกษตรเพื่อ
สนับสนุนโครงการหมอดินน้อย
นายสัมพันธ์ แย้มกระโทก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 1.การจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี
2562 ครั้งที่ 1
      2.การแปลผลกาวิเคราะห์ดินจากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง
(coaching)
นางดรุณี  เหมืองหลิ่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement :e-GP)ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง

      2.การปฏิบัติงาน KTB Corporate Online
         
  สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ      
         
นายสิทธิชัย  โคตรมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 1. การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รุ่นที่ 2
      2. การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนใน
ระดับภูมิภาค
นายบัญญัติ  จันทะกา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 1.อบรมระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGA)
      2.การเกิดดินเค็มและการแก้ไขปัญหาดินเค็ม (coaching)
นายภราดร  ดาวษาวะ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส

1. อบรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

     

2. ศึกษาดูงานแผนงานจัดการน้ำเชิงพื้นที่ หน่วยงานของกรม
ชลประทานที่ 6 ขอนแก่น

      3. ประชุมความร่วมมีอการทำเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มภาคอีสาน
ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง
นายวัชรินทร์  ปรางค์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 1.การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
      2.การเกิดดินเค็มและการแก้ไขปัญหาดินเค็ม (coaching)
นางเพ็ญจันทร์ มิตรสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ

1. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับ
การนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB corporate Online

      2. สาธิตการใช้โปรแกรมสแกนเครื่องอ่านบัตรประจำตัว
ประชาชน สำหรับงานกรมพัฒนาที่ดิน
นางอัญชุลี  อัฐทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 1.ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางเเผนการจัดการที่ดินในพื้นที่
เสี่ยงภัยทางการเกษตร
     

2.การเกิดดินเค็มและการแก้ไขปัญหาดินเค็ม (coaching)

นางสาวแก้วใจ อ้อชัยภูมิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

1. หลักสูตร “การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning 
ทาง Internet”

      2. หลักสูตร “การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม”
นายธีรพล  เปล่งสันเทียะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

1. หลักสูตร “การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รุ่นที่ 2”

      2. อบรม โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน
(ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
FGDS
      3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของงบประมาณปี 2564
ครั้งที่ 2
นายธนมงคล  ขวัญทิพย์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 1.อบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องดินและการจักดารดิน ประจำปี
งบประมาณ 2562 ”
     

2. อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562

      3. อบรมหลักสูตร “มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน  รุ่นที่ 6”
     

4. อบรมหลักสูตร “การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนา
ที่ดิน รุ่นที่ 9 ”

  สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์      
         
นางปิ่นเพชร  ดีล้อม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

1.การสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าด้วย
นวัตกรรม ภูมิสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน (G-Rice Thungkula)
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

     

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ”เกษตรกรยุคใหม่บริการจัดการและสร้าง
คุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการข้าวโดยชุมชน

      3. การบรรยายพิเศษ”พลิกโอกาสเกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรมโดย
อาจารย์ปัญญา  เหล่าอนันต์ธนา ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์
(AI)ระดับโลก
นายพลกฤษณ์  การรักษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

1.การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัด

      2.การพัฒนาความรู้เรื่อง Mobile Application Land
 Development Department (coaching)
นายกฤษดา  ศรีทับทิม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 1.ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน
      2.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับพื้นที่และครูเกษตรเพื่อ
สนับสนุนโครงการหมอดินน้อย
นางนิภารัตน์  ตระกูลพงษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

1.อบรมข้อมูลอตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการดินในพื้นที่
เสี่ยงภัยทางการเกษตร

     

2.การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมระบบแปลงใหญ่

      3.เกษตรกรยุคใหม่บริการจัดการและคุณค่าให้ข้าวหอมมะลิ ด้วย
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชมพื้นที่ทุ่งกุลา
นางสาวนิภาพร  ไชยศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 1.การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet รุ่นที่ 1
     

2.การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รุ่นที่ 2

     

3.ฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training หลักสูตร
“การจัดการระบบอนุรักษ์ดินล้ำน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 9

นางสาวสุวรรณี  สุดสงวน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

1.ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน

      2.การพัฒนาความรู้เรื่อง Mobile Application Land Development
Department (coaching)
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006