ติดต่อสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th


ส่วน/ฝ่าย
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ฝ่ายบริหารทั่วไป

0-4437-1354 ต่อ 11,
0-4437-1432

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

0-4437-1397

ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน

0-4437-1354 ต่อ 13
0-4437-1432

ฝ่ายสำรวจเพื่อทำแผนที่

0-4437-1354 ต่อ 14
0-4437-1432

ส่วนวิเคราะห์ดิน

0-4437-1354 ต่อ 21
0-4437-1432


.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006