ประกาศ
หน่วยงาน
download
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง             
            นักวิชาการเกษตร และ นักวิชาการเงินและบัญชี (4 มิถุนายน 2562)
สพข.3
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ
            มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และ
             นักวิชาการเงินและบัญชี   (21 พฤษภาคม 2562)
สพข.3
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง แก้ไขวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และ นักวิชาการเงินและบัญชี
             (8 พฤษภาคม 2562)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
             และนักวิชาการเงินและบัญชี

             (24 เมษายน 2562)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
              และนักวิชาการเงินและบัญชี

            
(22 มีนาคม 2562)
สพข.3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
             (10พฤศจิกายน 2558)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
(30 ตุลาคม 2558)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (14 ตุลาคม 2558)
สพข.3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
             (12 ตุลาคม 2558)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
          
     (21 กันยายน 2558)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
            ตำแหน่ง วิทยาศาสตร์ (15 กันยายน 2558)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
      
        (21 สิงหาคม 2558)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร, ตำแหน่ง นักสำรวจดิน , ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (26 พฤษภาคม 2557) สพข.3
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร, ตำแหน่ง นักสำรวจดิน , ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร
(15 พฤษภาคม 2557)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร , ตำแหน่ง นักสำรวจดิน , ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

(23 เมษายน 2557)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา,
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 4 อัตรา, ตำแหน่ง นักสำรวจดิน 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

(31 มีนาคม 2557)
สพข.3
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
(25 กันยายน 2556)
สพข.3
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(18 กันยายน 2556)
สพข.3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
(4 กันยายน 2556)
สพข.3
ประกาศ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

จากวันที่ 2 เป็นวันที่ 4 กันยายน 2556
สพข.3
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (14 สิงหาคม 2556)
สพข.3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
             
(8 พฤษภาคม 2555)
สพข.3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบ
งานคอมพิวเตอร์, ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งเศรษฐกร
(8 พฤษภาคม 2555)
สพข.3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่  1 และมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  2 ใน ตำแหน่งวิศวกร, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบ
งานคอมพิวเตอร์, ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งเศรษฐกร 
(30 เมษายน 2555)
สพข.3
ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
              ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
  (30 เมษายน 2555)
สพข.3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
              ใน ตำแหน่งวิศวกร, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
              และตำแหน่งเศรษฐกร
  (18 เมษายน 2555)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
              
(5 เมษายน 2555)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และ ตำแหน่งเศรษฐกร
 (26 มีนาคม 2555)
สพข.3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สพด.ชัยภูมิ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลาสถานที่ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
สพด.ชัยภูมิ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี         
สพด.ชัยภูมิ