สรุปเป้าหมายกิจกรรมที่ต้องการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
สรุปภาพรวมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3