หัวข้อโครงการ
1.การขยายพันธุ์หนอนตายหยากด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อยื่อ
2.การใช้ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ พด.9 เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินกรดจัดและผลผลิต
3.การไถทำลายชั้นดานร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
4.การรวบรวมและทดสอบผลผลิตของพืชสมุนไพรไล่แมลงชนิดต่างๆสำหรับเกษตรอินทรีย์
5.เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชีวภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำหรับการผลิตผักอินทรีย์
6.ผลของการปลูกหญ้าแฝกต่อสมบัติของดินนาชุดดินร้อยเอ็ดและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดสุรินทร์
7.วิจัยทดสอบการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย ในกลุ่มชุดดินที่ 44 จังหวัดนครราชสีมา
8.ศึกษาอัตราการใช้และประสิทธิภาพของสารเพื่อควบคุมและป้องกันเพลี้ยแป้งของไม้ผลโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ในพื้นที่ สพข. 3
9.อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ พด12. ร่วมกับระบบพืชแซมที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ในกลุ่มชุดดินที่ 40
10.การใช้ใบไม้ทนเค็ม Acacia ampliceps เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มชุดดินที่ 20 )เพื่อการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105
11.การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะเขือเทศในพื้นที่ดินเค็ม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
12.การประยุกต์ใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตพัฒนาที่ดิน
13.เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆสำหรับการผลิตข้าวอินทรีย์
14.ผลของการปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตของมะนาวบนต้นตอมะสัง ในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มชุดดินที่ 20)
15.ผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตจากวัสดุต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโตของหอมแดงในพื้นที่ คันดินรอบสระน้ำประจำไร่นา (กลุ่มชุดดินที่ 17)
16.ศึกษาพัฒนาการของการผลิตผักสำหรับการผลิตข้าวอินทรีย์
17.อิทธิพลของการใช้หินฟอสเฟตร่วมกับพด9.ต่อการเพิ่มผลผลิจข้าวหลังการปรับรูปแปลงนา
18.คู่มือ การจัดการแก้ไขปัญหาดินเค็ม
 
19.คู่มือ การใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดินเพื่อเกษตร
 
       

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006