ผอ.สพข. 3 และคณะร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และรธบ.บร.ปราณีต วิเศษศรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาเปิดเขตพัฒนาที่ดิน ต.โนนไทยณ บ้านโคกพรม ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 4 เม.ย. 50 โดยมี สพด.นม. เป็นเจ้าภาพในการนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันการไถกลบปอเทือง, การแข่งขันนับเมล็ดถั่วพร้า และมีส่วนราชการต่าง ๆร่วมจัดกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การประกวดโค และไก่พื้นเมือง โดยสำนักงานปศุสัตว์ อ.โนนไทย การแจกพันธุ์ปลา โดยสำนักงานประมง จ.นครราชสีมา การประกวดผลผลิตทางการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรอ.โนนไทย เป็นต้น

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4