สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นา พร้อมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเป็นนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับวิถีชีวิตการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ เนื่องในงาน "ตามรอยพระบาทฟื้นฟูวัว-ควายไทย สู่ความพอเพียง"(งานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติ ประจำปี 2550) โดยกรมปศุสัตว์ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน และทรงสาธิตการไถนา ในวันที่ 12 มีนาคม 2550 ณ สถานีวิจัย และทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2