โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้ระดับองค์กรเพื่อถ่ายทอดลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 "
วันที่ 19 สิงหาคม 2554
ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดืนเขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การกำหนดกลยุทธและตัวชี้ระดับองค์กร
เพื่อถ่ายทอดลงสู่ระดับหน่วยงาน และบุคคลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11" ให้แก่
ข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ในขั้นตอน การกำหนดกลยุทธ์ และจัดทำตัวชี้วัดระดับองค์กรเพื่อถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานและบุคคล
ภายใต้แผนพัฒนาทรัพยากรที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเพื่อดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์

ตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการวางแผนยุทธศาตร์ของหน่วยงานโดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรที่ดินในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 ประกอบกับ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2554 ให้หน่วยงานต้องดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน จำนวน
2 หมวด โดยหมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาตร์ เป็นหมวดหนึ่งที่จะมีการตรวจประเมินวิธีการกำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และตัวชี้วัดระดับองค์กร และการถ่ายทอด
กลยุทธ์ลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลเพื่อนำไปปฏิบัติ