วีดีโอองค์ความรู้พัฒนาที่ดิน


ซุปเปอร์พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3
สารเร่งจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ทางการเกษตร
การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพชีวิตเกษต
กร
   
แนะนำ Mobile Application กรมพัฒนาที่ดิน
 
ความเป็นมาของการจำแนกป่าไม้ถาวร
 
กรมพัฒนาที่ดิน - โครงการแกล้งดิน โดย สำนักงาน กปร.
 
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช_ภาษาภาคอีสาน
 
   

ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน

 

 ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

  ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)

  ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)

  ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land Use Monitoring)

  ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1:25,000

(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูก และรายงานสรุปขนาดพื้นที่)

  ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)

  ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)

  ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์

  ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

สาหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
  เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่

Download คู่มือการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

                  (Vetiver Grass Tracking)

การดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ


 คู่มือการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)

  แผ่นพับโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

คลังความรู้

   ผลงาน/ข้อมูลวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน

 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library

 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning

 ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LDD e-Training

 KM LDD Blog

 คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online

 มหัศจรรย์ พด.

 FAQ ด้านการพัฒนาที่ดิน

 พิพิธภัณฑ์ดิน

วินัยและจริยธรรม

 


ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 วินัยและจริยธรรม กรมพัฒนาที่ดิน

 ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

 และผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต

GIS

 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ (ศก.กช.)

  รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ

  ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS

        -  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ (AgZone 3.0)

        -  ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน (SoilView 2.0)

        -  ดินของประเทศไทย

        -  ความรู้ชุดดินไทย

  แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมพัฒนาที่ดิน

  แผนที่ชุดดินรายอำเภอ

 บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี

สภาพการใช้ที่ดิน

        -  ภาคเหนือ

        -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        -  ภาคกลาง

        -  ภาคตะวันออก

        -  ภาคใต้

   สรุปการใช้ที่ดินของไทย

        -  ปี 2543/2544

        -  ปี 2549/2550

        -  ปี 2551/2552

 ดินปัญหาของประเทศไทย 2557

 แผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 13 จังหวัด

 บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้น ผ่านระบบ Onl

 

คู่มือสำหรับประชาชน
 คู่มือสำหรับประชาชนการวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร

 คู่มือสำหรับประชาชนการให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

(ภายใต้กระบวนงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ)

คู่มือสำหรับประชาชนการให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน


สมาคม/สโมสร/ความร่วมมือ

สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก WASWAC

อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD)

โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นายสรรเสริญ เจริญศิริ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์Link กรมพัฒนาที่ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร/โทรสาร 044666376-7
e-mail:brm01@ldd.go.th,


Buriram Land Development Station,Buriram-puttisong road,Cumeang,Buriram,Thailand. 31190
Tel./Fax +664466636-7 e-mail:brm01@ldd.go.th,
©2014-2016 Buriram Land Development Station