ประวัติ

 

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ได้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2522 ที่ 194 หมู่ 7 บ้านหนองติ้ว
ถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าโนนแดง เนื้อที่ 817 ไร่
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงคือ

-ทิศเหนือ ติดกับอำเภอคูเมือง
-ทิศตะวันตก ติดถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง
-ทิศใต้ ติดกับหมู่บ้านหนองติ้ว ม.7
-ทิศตะวันออก ติดกับที่สาธารณะประโยชน์ป่าโนนแดง

 

 

 

อำนาจหน้าที่

 

1. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูลดิน น้ำ พืช ปุ๋ยอินทรีย์ สู่เกษตรอย่างทั่วถึง
2. การพัฒนา และบริการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรและประชาชน
3. วางแผนการใช้ทรัพยากรดินให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อการผลิตของเกษตรกร

 

 

วิสัยทัศน์

 

เป็นองค์กรหลักที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์
เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

 

 

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร/โทรสาร 044666376-7
e-mail:brm01@ldd.go.th,


Buriram Land Development Station,Buriram-puttisong road,Cumeang,Buriram,Thailand. 31190
Tel./Fax +664466636-7 e-mail:brm01@ldd.go.th,
©2014 buriram land development station