บุคลากร
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

1 2 3

 

 


นางนิตยา สุทธิธรรม
พนักงานธุรการ ส 3

 


นางสุรัญญา สมภักดี
พนักงานธุรการ ส 3

 


นางฐิตาพันธ์ สามีรัมย์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

 


นายบุญเหลือ เสมอมี
พนักงานขับรถยนต์ ส 2/หัวหน้า

 


นายสัมฤทธิ์ ศรีพลัง
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสมศักดิ์ หาญประเทศ
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


นายรัฐสยาม อรุณศรี
พนักงานขับรถยนต์
ส 2

นายสมชาย สมขุนทด
พนักงานขับเครื่องจักรกล ช1

     

 1 2 3

 


สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร/โทรสาร 044666376-7
e-mail:brm01@ldd.go.th,kssister@gmail.com


Buriram Land Development Station,Buriram-puttisong road,Cumeang,Buriram,Thailand. 31190
Tel./Fax +664466636-7 e-mail:brm01@ldd.go.th,
©2014 buriram land development station