บุคลากร
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

 

1 2 3

 

 


นางสาวสุมาลี นามโคตร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 


นางสาวกิรณา ยืนยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


นางสาวนันธิชา ตึกสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร

 


นางสาวจรัสพรรณ จีนกูล
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

 


นางสาวขนิษฐา ศิริพล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 


นางสาวธิรดา สุริยะฉาย
นักวิชาการเกษตร

 


นางกานต์รวี กอเซ็ม
นักวิชาการเกษตร

 


นายฉัตรชัย วานิชกิจ
นักวิชาการเกษตร


นายวิศิษฐ์ สวงรัมย์
นักวิชาการเกษตร

นายอุเทน เพ็งพิศ
นักวิชาการเกษตร

นายแทน วันศุกร์
นักวิชาการเกษตร

นายอนณ เกิดเอกี
นักวิชาการเกษตร


นายเจษฏา สุทธิประภา
นักวิชาการเกษตร

นายโยธิน ศรีคำ
นักวิชาการเกษตร

นายอรรถพล เปลื้องไธสง
นักวิชาการเกษตร

นางสาวขวัญสุดา ขันบุตร
นักวิชาการเกษตร

 

 

 


     

 

 

1 2 3สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร/โทรสาร 044666376-7
e-mail:brm01@ldd.go.th,kssister@gmail.com


Buriram Land Development Station,Buriram-puttisong road,Cumeang,Buriram,Thailand. 31190
Tel./Fax +664466636-7 e-mail:brm01@ldd.go.th,
©2014 buriram land development station