หน่วยฯ 1
หน่วยฯ 2
หน่วยฯ 3
หน่วยฯ 4
หน่วยฯ 5
หน่วยฯ 6

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4

พื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอสตึก
อำเภอห้วยราช
อำเภอกระสัง

นางพนารัตน์ ชัชวาลย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญงาน


นางสาวกานต์รวี ภูสังข์
นักวิชการเกษ
ตร


นายฉัตรชัย วานิชกิจ
นักวิชาการเกษตร


หน่วยฯ 1
หน่วยฯ 2
หน่วยฯ 3
หน่วยฯ 4
หน่วยฯ 5
หน่วยฯ 6สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร/โทรสาร 044666376-7
e-mail:brm01@ldd.go.th,


Buriram Land Development Station,Buriram-puttisong road,Cumeang,Buriram,Thailand. 31190
Tel./Fax +664466636-7 e-mail:brm01@ldd.go.th,
©2014 buriram land development station