สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 10.30 น.

ฝึกอบรม (Coaching) เจ้าหน้าที่ฯ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น.

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564
ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหมูสี (ศดปช.) บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 28 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.

ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้า “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่” ปี 2564
ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 7

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 28 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น.

ร่วมฝึกอบรม (E-Training) “การจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล” เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.

ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหมูสี (ศดปช.) หมู่ที่ 1 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 14.30 น.

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คทช.จ.นม.) ครั้งที่ 2/2564
ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 13.00 น.

ร่วมประชุมชี้แจงเพิ่มเติม ในการบันทึก/แก้ไขข้อมูลในระบบ และขั้นตอนการจับคู่แรงงานในระบบการรายงานข้อมูล “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่” ปี 2564
ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น.

เดินหน้ารณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 9 บ้านโนนขี้ตุ่น ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ค่าพิกัด : 48P. X=219510 Y=1642416

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 26 ม.ค. 64 เวลา 10.00 น.

เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการมอบอำนาจและการบริหารโครงการต่าง ๆ ปี 2564
วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครรราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 25 ม.ค. 64 เวลา 14.00 น.

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (Zoning by Agri-Map)
ปี 2564 อำเภอด่านขุนทด
ในพื้นที่ บ้านหนองกราด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 25 ม.ค. 64 เวลา 14.00 น.

ร่วมประชุมเตรียมการนำเสนอข้อมูลความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมา “การจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2572” (ค.ศ. 2029)
ห้องประชุม นางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 25 ม.ค. 64 เวลา 09.30 น.

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ปี 2564
ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 22 ม.ค. 64 เวลา 13.00 น.

ร่วมประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”
ปี 2564
ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 22 ม.ค. 64 เวลา 09.30 น.

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คทช.จ.นม.) เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่ง “ป่าปากช่องและป่าหมูสี”
ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 7

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 22 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น.

ร่วมประชุมคณะทำงานงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ “โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก” (Agri-Map)  ปี 2564
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 18-21 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.

ตรวจรับงาน “โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.” ปี  2564
ในพื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 61 บ่อ ประกอบด้วย ตำบลเสมาใหญ่ 14 บ่อ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ 14 บ่อ ตำบลห้วยยาง 15 บ่อ และ ตำบลบัวใหญ่ 18 บ่อ

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 21 ม.ค. 64 เวลา 14.00 น.

ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ปี 2564
ห้องประชุมมูลนิธิ ท้าวสุรนารี ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 21 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.

ลงพื้นที่จัดทำสำมะโนรายแปลง “โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปี 2564
ศาลาประชาคม บ้านใหม่แหลมทอง ตำบลหนองกราด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 21 ม.ค. 64 เวลา 09.30 น.

ร่วมประชุมการบริการจัดการน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง (JMC) ช่วงฤดูแล้ง ปี 2564
ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 19 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น.

ร่วมประชุมการบริการจัดการน้ำชลประทานอ่านเก็บน้ำห้วยยาง (JMC) ช่วงฤดูแล้ง ปี 2564
ห้องประชุมเทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาได้ง่าย

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 19 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น.

เข้าร่วมอบรม "ระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน"
ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 19 ม.ค. 64 เวลา 09.30 น.

ท่านผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อร่วมตรวจพิสูจน์ที่สาธารณประโยชน์ อำเภอด่านขุนทด
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 13.30 น.

ท่านผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ร่วมประชุมเสนอข้อมูลเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2572 จังหวัดนครราชสีมา
ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.

ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ “โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” ปี 2564
ศาลากลางบ้านดงหลบ หมู่ที่ 7 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.
ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองผักไร่ (ศดปช.) ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 
  

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.
ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 
  

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.
ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ที่ทำการกลุ่ม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่ 4 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 14 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.
ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 14 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.
ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 14 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.
ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ที่ทำการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลกระทุ่มราย ตั้งอยู่ที่ บ้านกระทุ่มราย หมู่ที่ 9 ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 13 ม.ค. 64 เวลา 09.30 น.

ท่านผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อร่วมตรวจพิสูจน์ที่สาธารณประโยชน์ อำเภอด่านขุนทด
บริเวณที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดิน เลขที่ 53 หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 12 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.
ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

 
  
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 12 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.
ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 
  

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

วันที่ 11 ม.ค. 64 เวลา 14.00 น.
เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
บ้านหนองยายหอม หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา