ประกาศวันที่
เรื่องที่ประกาศ
หน่วยงาน ที่ประกาศ
ดาวน์โหลด pdf
2 ก.ย. 52
<<ประกาศ>> บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
                        ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สพด.สุรินทร์
27 ส.ค. 52

<<ประกาศ>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา  สถานที่ในการ
                       ประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สพด.สุรินทร์
10 ส.ค. 52
<<ประกาศ>> บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
                       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน [10 ส.ค. 52]
สพด.นครราชสีมา
27 ก.ค. 52
<<ประกาศ>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา  สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน [27 ก.ค.52]
สพด.นครราชสีมา
ประกาศ
เอกสารแนบ
29 มิ.ย.52
<<ประกาศ>> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน [29 มิ.ย. 52] สพด.นครราชสีมา ประกาศ
ใบสมัคร
7 พ.ค. 52
<<ประกาศ>> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ และ  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
สพข.3
26 มี.ค.52
<<ประกาศ>>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
สพข.3
ประกาศ
ใบสมัคร
9 ธ.ค..51

<<ประกาศ>> บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สพด.นครราชสีมา
20 พ.ย.51

<<ประกาศ>> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สพด.นครราชสีมา
28 ต.ค. 51
<<ประกาศ>> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำ
แหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
สพด.นครราชสีมา
28 ก.ค. 51
<<ประกาศ !!>> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง "บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ตำแหน่งเศรษฐกร และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร"
สพข.3
15 ก.ค. 51
<<ประกาศ>>ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1
และมีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร)
สพข.3
15 ก.ค. 51
<<ประกาศ>>ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1
และมีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ตำแหน่ง เศษรฐกร)
สพข.3
20 มิ.ย.51
<<ประกาศ>>ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เศรษฐกร และ นักวิชาการเกษตร
สพข.3
14 พ.ค. 51
<<ประกาศเพิ่มเติม>> ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ เพิ่มเติม  29 พ.ค.51
<<ประกาศ>>
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเศรษฐกร และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 
<<Download ใบสมัคร >>
 <<
Download  บัตรประจำตัวผู้สอบ >>
                         
สพข.3 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310โทร 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail :
R03_1@ldd.go.th , R03_2@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasimai, Thailand, Copyright 1996-2006