ประกาศ
หน่วยงาน
download
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
             ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตร
             
(4 กรกฎาคม 2567)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
             ในตำแหน่งวิศวกร
(7 มิถุนาย 2567)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
              และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
              ตำแหน่งวิศวกร
 (29 พฤษภาคม 2567)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1ในตำแหน่งตำแหน่งวิศวกร
             และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

              
(17 พฤษภาคม 2567)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
             ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
(25 เมษายน 2567)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
             ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี
(31 มกราคม 2567)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
              และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
              ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี
 (24 มกราคม 2567)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             ในตำแหน่งตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี
(15 มกราคม 2567)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
             ตำแหน่งตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี
(22 ธันวาคม 2566)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
             ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
(8 กันยายน 2566)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
              และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร
 (24 สิงหาคม 2566)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
(7 สิงหาคม 2566)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
              ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(12 กรกฎาคม 2566)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
             ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
(8 กุมภาพันธ์ 2566)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
              และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(27 มกราคม 2566)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
(16 มกราคม 2566)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(21 ธันวาคม 2565)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
              ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และวิศวกร
(14 กันยายน 2565)
สพข.3  
ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
              ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และวิศวกร
(2 กันยายน 2565)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
             และวิศวกร
(10 สิงหาคม 2565)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง
             นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา /ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
(18 กรกฎาคม 2565)
สพข.3  
ประกาศ  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
             
(9 ธันวาคม 2564)
สพข.3
ประกาศ   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง แก้ไขวัน เวลา และสถานที่ประเมินของผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
              ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
(29 พฤศจิกายน 2564)
สพข.3
ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
              ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  (25 พฤศจิกายน 2564)
สพข.3
ประกาศ   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง แก้ไขเลขประจำตัวสอบ ของผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
              ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
              ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
(16 พฤศจิกายน 2564)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่
             แผนที่ภาพถ่าย และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

            
(12 พฤศจิกายน 2564)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง
             เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
(8 ตุลาคม 2564)
สพข.3
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
             และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  (23 กุมภาพันธ์ 2564)
สพข.3
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
             ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
             และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  (11 กุมภาพันธ์ 2564)
สพข.3
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
             ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  (8 กุมภาพันธ์ 2564)
สพข.3
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
             สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

             (28 มกราคม 2564)
สพข.3
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง เลื่อนจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
            
(5 มกราคม 2564)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
              กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
               และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (4 มกราคม 2564)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
              และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(14 ธันวาคม 2563)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
              ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
(5 สิงหาคม 2563)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
              และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
              ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
(24 กรกฎาคม 2563)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
              กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
              ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
(10 กรกฎาคม 2563)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง
             เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 3 อัตรา
(19 มิถุยายน 2563)
สพข.3

ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชกา
    
        ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร  
(27 ธันวาคม 2562)

สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง **แก้ไขประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
              (2 มกราคม 2563)
สพข.3  
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
          ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
          
(16 ธันวาคม 2562)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง
             เจ้าพนักงานการเกษตร
(25 พฤศจิกายน 2562)
สพข.3
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง
             นักวิชาการเกษตร และ นักวิชาการเงินและบัญชี (4 มิถุนายน 2562)
สพข.3
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
             และ นักวิชาการเงินและบัญชี   (21 พฤษภาคม 2562)
สพข.3
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง แก้ไขวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และ นักวิชาการเงินและบัญชี  (8 พฤษภาคม 2562)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
             กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
             และนักวิชาการเงินและบัญชี
  (24 เมษายน 2562)
สพข.3
ประกาศ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
              และนักวิชาการเงินและบัญชี
(22 มีนาคม 2562)
สพข.3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
             (10พฤศจิกายน 2558)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
(30 ตุลาคม 2558)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (14 ตุลาคม 2558)
สพข.3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (12 ตุลาคม 2558) สพข.3
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
          
     (21 กันยายน 2558)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
            ตำแหน่ง วิทยาศาสตร์ (15 กันยายน 2558)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
      
        (21 สิงหาคม 2558)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร, ตำแหน่ง นักสำรวจดิน , ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (26 พฤษภาคม 2557) สพข.3
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร, ตำแหน่ง นักสำรวจดิน , ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร
(15 พฤษภาคม 2557)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร , ตำแหน่ง นักสำรวจดิน , ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

(23 เมษายน 2557)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา,
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 4 อัตรา, ตำแหน่ง นักสำรวจดิน 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

(31 มีนาคม 2557)
สพข.3
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
(25 กันยายน 2556)
สพข.3
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(18 กันยายน 2556)
สพข.3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
(4 กันยายน 2556)
สพข.3
ประกาศ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

จากวันที่ 2 เป็นวันที่ 4 กันยายน 2556
สพข.3
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (14 สิงหาคม 2556)
สพข.3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
             
(8 พฤษภาคม 2555)
สพข.3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบ
งานคอมพิวเตอร์, ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งเศรษฐกร
(8 พฤษภาคม 2555)
สพข.3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่  1 และมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  2 ใน ตำแหน่งวิศวกร, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบ
งานคอมพิวเตอร์, ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งเศรษฐกร 
(30 เมษายน 2555)
สพข.3
ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
              ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
  (30 เมษายน 2555)
สพข.3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
              ใน ตำแหน่งวิศวกร, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
              และตำแหน่งเศรษฐกร
  (18 เมษายน 2555)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
              
(5 เมษายน 2555)
สพข.3
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และ ตำแหน่งเศรษฐกร
 (26 มีนาคม 2555)
สพข.3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สพด.ชัยภูมิ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลาสถานที่ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
สพด.ชัยภูมิ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี         
สพด.ชัยภูมิ