แผนที่แปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ ปี 2554


สพด.นครราชสีมา
 
 
สพด.ชัยภูม
 
 
สพด.บุรีรัมย์