ข่าวการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวรับสมัครงาน
 
ประกาศวันที่
เรื่องที่ประกาศ
หน่วยงาน
ที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
pdf
23 ก.พ. 50
(ร่าง) ขุดลอกหนองน้ำ บ้านมะเมียงใต้ หมู่ 12 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์ แบบเลขที่ 089 น.
สพข.3
23 ก.พ. 50
(ร่าง) ขุดลอกหนองน้ำ บ้านหนองบก หมู่ 6 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่ 088 น.
สพข.3
23 ก.พ. 50
(ร่าง) ขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ดอน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 428 น.
สพข.3
23 ก.พ. 50
(ร่าง) ขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองหว้า หมู่ 8 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 097 น.
สพข.3
23 ก.พ. 50
(ร่าง) ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านบึงทับช้าง หมู่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 477 น.
สพข.3
23 ก.พ. 50
(ร่าง) ขุดลอกหนองน้ำ บ้านหนองม้าใหม่ หมู่ 15 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 086 น.
สพข.3
 
22 ก.พ.50
ประกาศ ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อ พ.ด. จำนวน 4 รายการ พด.1,พด.2,พด.3 และ พด.7
สพข.3
12 ก.พ.50
(ร่าง) จ้างขยายเชื้อ พด. จำนวน 4 รายการ พด.1,พด.2,พด.3 และ พด.7
สพข.3
 
16 ม.ค. 50
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 087 น.
สพข.3
16 ม.ค. 50
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านบุตาต้อง หมู่7 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ 360น.
สพข.3
16 ม.ค. 50
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง (โครงการที่ 1) บ้านปลวกแหลม หมู่5 ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูม
แบบเลขที่ 517 น.
สพข.3
         
         
         
       
ประกาศ สอบราคาขุดลอกลำห้วย บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลซับใหญ่ กิ่งอำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูม แบบเลขที่ 365 น.
28 ธ.ค. 49
ประกาศ สอบราคาขุดลอกหนองน้ำ บ้านบึงสง่า-ตาเนิน หมู่ 11 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า
จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 341 น.
28 ธ.ค. 49
ประกาศ สอบราคาขุดลอกหนองน้ำ บ้านเทพภูทอง-วะตะแบก หมู่ 1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 340 น.
28 ธ.ค. 49
ประกาศ สอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ 9 ตำบลหนองสรวง
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 191 น.
28 ธ.ค. 49
ประกาศ สอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองสะแกเครือ หมู่ 2 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 190 น.
28 ธ.ค. 49
ประกาศ สอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านกุดจิก หมู่ 6 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ 239 น.
28 ธ.ค. 49
ประกาศ สอบราคาประกาศ สอบราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านสะพาน หมู่ 2 ตำบลคอหงษ์
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 298 น
28 ธ.ค. 49
ประกาศ สอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองล้างช้าง หมู่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 205 น.
28 ธ.ค. 49
ประกาศ สอบราคาขุดลอกลำห้วย บ้านจอม หมู่ 7 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
แบบเลขที่ 527 น
.
28 ธ.ค. 49
ประกาศ สอบราคาปรับปรุงระบบส่งน้ำด้วยท่อ P.E. บ้านหนองบัว หมู่ 9 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่ 096 ย.(28 ธ.ค. 49)
ประกาศ สอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านรัฐราษฎร์พัฒนา หมู่ 6 ตำบลณรงค์ กิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
แบบเลขที่ 174 น. (28 ธ.ค. 49)
ประกาศ สอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ โรงเรียนบุแกรง หมู่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
แบบเลขที่ 012 น. (28 ธ.ค. 49)
ประกาศ สอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านสังขะ หมู่ 4 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
แบบเลขที่ 104 น. (28 ธ.ค. 49)
ประกาศ สอบราคาขุดลอกหนองน้ำ บ้านนาบัว หมู่ 1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
แบบเลขที่ 015 น.(28 ธ.ค. 49)
ประกาศ สอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ โรงเรียนสนมวิทยาคาร หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
แบบเลขที่ 011 น.(28 ธ.ค. 49)
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดโลไมท์ จำนวน 485 ตัน สพข.3 (24 พ.ย. 49)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 185 บ่อ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ แบบเลขที่ 180 ย. สพด.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 49)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 180 บ่อ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ แบบเลขที่ 180 ย. สพด.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 49)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 151 บ่อ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ แบบเลขที่ 180 ย. สพด.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 49)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 150 บ่อ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ แบบเลขที่ 180 ย. สพด.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 49)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 215 บ่อ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ แบบเลขที่ 180 ย. สพด.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 49)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 150 บ่อ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ แบบเลขที่ 180 ย. สพด.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 49)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 139 บ่อ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ แบบเลขที่ 180 ย. สพด.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 49)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 236 บ่อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ แบบเลขที่ 180 ย. สพด.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 49)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 221 บ่อ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ แบบเลขที่ 180 ย. สพด.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 49)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 220 บ่อ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ แบบเลขที่ 180 ย. สพด.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 49)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 179 บ่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ แบบเลขที่ 180 ย. สพด.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 49)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 180 บ่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ แบบเลขที่ 180 ย. สพด.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 49): 12 Feb 2007
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทร 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail :
R03_1@ldd.go.th , R03_2@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasimai, Thailand, Copyright 1996-2006