รวบรวมเว็บไซต์กรมสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี  สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี  
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สถานีพัฒนาที่ดินระยอง สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี    สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์  
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สถานีพัฒนาที่ดินตราด    สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี    สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภ
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ       
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท        
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี        
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ        
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา        
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ         
     
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่   สถานีพัฒนาที่ดินน่าน   สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน   สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์  สถานีพัฒนาที่ดินตาก สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์   สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง   สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สถานีพัฒนาที่ดินเลย   สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
โครงการหลวง
  สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
        สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
        โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดิน
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
         
ส่วนกลาง
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา สถานีพัฒนาที่ดินยะลา สำนักงานเลขานุการกรม สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง  สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส สำนักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีีการพัฒนาที่ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต สถานีพัฒนาที่ดินตรัง สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่  สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก
    ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006