1 2 3 4 5 6 7
 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน
 


1.การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

2.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

3.การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

4.การผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสีย โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6

5.การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

6.การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2 , พด.3 ,พด.7

7.จุลินทรีย์สร้างธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.12

8.ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน

9.ปุ๋ยสุตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

10.โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

11.การจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน


:. เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา .:
:. 22 ธันวาคม 2565 วันดินโลก @สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ .:นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์


สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์. 044 119 989 Fax. 044 119 989
© Copyright 2021 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

Thailand Web Stat