1.การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

2.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

3.การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

4.การผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสีย โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6

5.การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

6.การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2 , พด.3 ,พด.7

7.จุลินทรีย์สร้างธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.12

8.ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน

9.ปุ๋ยสุตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

10.โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

11.การจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน
     ข้อมูลบุคลากร


นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
นางดรุณี เหมืองหลิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสัมพันธ์ แย้มกระโทก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวผกากรอง มาลา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวทองสวย พบบุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวชนกนาถ น้อยคำภา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวชินาลัย พริ้งเพราะ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นายอภิชัย กะตะศิลา
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นายราชศวรรษ สายกระสุน
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานนางสุรัญญา สมภักดี
พนักงานธุรการ ส 4
นางฐิตาพันธ์ สามีรัมย์
พนักงานบริการเอกสาร บ 2
นายบุญเหลือ เสมอมี
พนักงานขับรถยนต์ ส 2/หัวหน้า
นายพิทักษ์ ศรีราช
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายสัมฤทธิ์ ศรีพลัง
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายรัฐสยาม อรุณศรี
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายสมศักดิ์ หาญประเทศ
พนักงานขับรถยนต์ ส 2นางสาวกิรณา ยืนยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจรัสพรรณ จีนกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนันธิชา ตึกสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางนวลจันทร์ สีคำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุวภัทร เวชรังษี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายเจษฐา คำแก้ว
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
นางสาวธิรดา สุริยะฉาย
นักวิชาการเกษตร
นางสาวกานต์รวี ภูสังข์
นักวิชาการเกษตร
นายวิศิษฐ์ สวงรัมย์
นักวิชาการเกษตร
นายแทน วันศุกร์
นักวิชาการเกษตร
นายอุเทน เพ็งพิศ
นักวิชาการเกษตร
นายฉัตรชัย วานิชกิจ
นักวิชาการเกษตร
นายอนณ เกิดเอกี
นักวิชาการเกษตร
นายโยธิน สีคำ
นักวิชาการเกษตร
นายอรรถพล เปลื้องไธสง
นักวิชาการเกษตร
นายสืบศักดิ์ แก้ววิชิต
นักวิชาการเกษตร
นายวรินทร์ สมภักดี
นักวิชาการเกษตร


นางสาววิมลรัตน์ โอทารัมย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกัญญาภัทร สัมประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจีรกิตติ์ จิตรรัศมีสกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายไพฑูรย์ แก่นมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวจิตรา เดิมทำรัมย์
แม่บ้าน


สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์. 044 119 988 Fax. 000-000000
© Copyright 2021 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

Thailand Web Stat