1.การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

2.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

3.การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

4.การผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสีย โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6

5.การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

6.การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2 , พด.3 ,พด.7

7.จุลินทรีย์สร้างธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.12

8.ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน

9.ปุ๋ยสุตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

10.โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

11.การจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน

      ประวัติ/ภารกิจหน่วยงาน

ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

          สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2522 ที่ 194 หมู่ 7 บ้านหนองติ้ว ถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าโนนแดง เนื้อที่ 603 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงคือ

 -ทิศเหนือ ติดกับอำเภอคูเมือง

 -ทิศตะวันตก ติดถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง

 -ทิศใต้ ติดกับหมู่บ้านหนองติ้ว ม.7

 -ทิศตะวันออก ติดกับที่สาธารณะประโยชน์ป่าโนนแดง

          โดยให้ปฏิบัติงาน  ด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร หมอดินอาสา การบริการช่วยเหลือเกษตรกรทั่วไป เช่น การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การแก้ไขปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุ การป้องกันและแก้ไขดินที่มีปัญหาทางการเกษตร เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ฯลฯ การให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพดินให้กับเกษตรกร และการให้บริการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรในด้านต่างๆ

ภารกิจหน่วยงาน

          1. สนับสนุน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          2. วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งกำหนดเขต การใช้ที่ดินที่เหมาะสม เพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ ถูกต้อง ทันสมัย

          3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม

          4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตรกร เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง          


สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์. 044 119 988 Fax. 000-000000
© Copyright 2021 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

Thailand Web Stat