หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน
 




นายไลซันต์ ตั้งภูมิ
Mr. Laison Tangphum

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ


j

. ติดต่อขอรับบริการ
สารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์ และ วิเคราะห์ ดิน ฟรี! ทุกวันเวลาราชการ (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย)
------------------------------------------

------------------------------------------



































Website counter

(ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556)






















หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
 

รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ 29 ตำบล
ได้แก่
อ.เมือง อ.ภักดีชุมพล และอ.บ้านเขว้า

รายละเอียดกิจกรรม
 

รับผิดชอบพื้นที่ 2 อำเภอ 15 ตำบล
ได้แก่
อ.บ้านแท่น และอ.แก้งคร้อ

รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4

นายวัชรินทร์ ปรางค์ชัยภูมิ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ 24 ตำบล
ได้แก่
อ.คอนสวรรค์ อ.หนองบัวแดง และอ.บำเหน็จณรงค์


รายละเอียดกิจกรรม

นางอัญชุลี อัฐทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบพื้นที่ 2 อำเภอ 13 ตำบล
ได้แก่
อ.จัตุรัส และอ.เนินสง่า


รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6

นายธนมงคล ขวัญทิพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ 19 ตำบล
ได้แก่
อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.ภูเขียว
และอ.คอนสาร

รายละเอียดกิจกรรม

นายธีรพล เปล่งสันเทียะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ 13 ตำบล
ได้แก่
อ.หนองบัวระเหว อ.ซับใหญ่
และอ.เทพสถิต

รายละเอียดกิจกรรม



ผลงานหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2555 (สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำ)
   นายสมศักดิ์ ดอกไม้งาม หมอดินอาสาประจําตําบลแหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ดีเด่น ปี 2551
   กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด บ้านธาตุทอง ม.10 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ



 
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
องค์ความรู้เรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.
 
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยพืชสด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน แหล่งเรียนรู้ครบวงจร
   

มาทำความรู้จักกับ "เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเสรษฐกิจ (Zoning) กันเถอะ

การจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

   

"หมอดิน" เดินหน้าแผน zoning พบพื้นที่ไม่เหมาะสม 42ล้านไร่ แนะเปลี่ยนการผลิต

 


      กรมพัฒนาที่ดิน ได้จำแนกโปรแกรมต่างๆ ที่กรมฯ ให้บริการตามกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้






   
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์