ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

อำนาจหน้าที่เเละความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
     สถานีฯ มีหน้าที่ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและการเผยแพร่กิจกรรมของงาน พัฒนาที่ดินในเขตจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาที่ดินต่างๆ

ลักษณะงานบริการ
บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผน จัดการทรัพยากรที่ดิน และดินที่มีปัญหาเฉพาะ เช่น ปัญหาดินชะล้างพังทลาย ปัญหาดินเสื่อมโทรม ดินเป็นกรดเป็นด่าง
ให้บริการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น
       1. ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ
       2. ก่อสร้างทางลำเลียงในไร่นา
       3. ก่อสร้างบ่อดักตะกอนดิน
       4. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีการทางพืช
ให้บริการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
       1. แจกสารเร่งปุ๋ยหมัก
       2. แจกเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด
       3. จัดทำแปลงสาธิต
ให้บริการเก็บรวบรวมตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์
ให้บริการ ณ จุดเดียว เช่น ให้คำแนะนำ แจกเอกสาร สนับสนุนปัจจัยการผลิต และให้ข้อมูลดินจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้บริการร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร
ให้บริการจัดทำแหล่งน้ำ เช่น ขุดบ่อน้ำ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ฝาย ฯลฯ
ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิทยากรแก่เกษตรกรและส่วนราชการอื่นๆ

 

ภารกิจและกิจกรรม

ภารกิจหลัก
ภารกิจรอง
กิจกรรม
กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
วางแผนการใช้ที่ดินระดับนา
(มาตราส่วน 1 : 4,000)
สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียดระดับไร่นา
สำรวจสภาพการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับไร่นา
สำรวจสภาวะเศรษฐกิจที่ดินเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินระดับ
   ไร่นา
ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินข้อมูลดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริการข้อมูลดินแก่เกษตรกรรายแปลง
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การพัฒนาที่ดิน
อบรมหมอดินอาสา
ให้คำแนะนำระดับไร่นาโดยหน่วยบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
ให้คำแนะนำระดับหมู่บ้านตามกลุ่มชุดดิน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้คำแนะนำระดับหมู่บ้านตามกลุ่มชุดดิน
ข่าวหมอดิน
นิเทศติดตามงาน
ฝึกอบรมหมอดินอาสา
ปรับปรุงบำรุงดิน
การปรับปรุงดินเค็ม
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด
สาธิตการแก้ไขดินเปรี้ยว
ส่งเสริมและแก้ไขการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว
ฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก
ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก
ฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป
จัดหาสารตัวเร่ง
จัดหาปุ๋ยยูเรีย
สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด
ฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป
ผลผลิตและจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
อนุรักษ์ดินและน้ำ
การจัดทำระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำบน
   พื้นที่ลุ่ม
การจัดทำระบบอนุรักษ์ดิน การจัดระบบ
   การใช้ที่ดินและน้ำ
สำรวจออกแบบก่อสร้างระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม
อบรมเกษตรกรบนพื้นที่ลุ่ม
สาธิตและทดสอบการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม
ผลิตและปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ลุ่ม
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชบนพื้นที่ลุ่ม
ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม
สำรวจออกแบบก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
อบรมเกษตรกร
สาธิตและทดสอบการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ผลิตและปลูกหญ้าแฝก
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ
สาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์