นายสิทธิชัย โคตรมา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

j

. ติดต่อขอรับบริการ
สารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์ และ วิเคราะห์ ดิน ฟรี! ทุกวันเวลาราชการ (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย)
------------------------------------------
. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 พฤษภาคม 2557)
------------------------------------------
. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ถังพลาสติก พ่นข้อความพร้อมฝาและสายรัด) พร้อมขนส่ง
------------------------------------------
. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) พร้อมขนส่ง
------------------------------------------
. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------
. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำในไร่นาด้วยท่อ พี.อี. บ้านโคกรัง ม.5 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------
. สพด.ชัยภูมิ ออกหน่วยจัด "โครงการติดตามควบคุมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน"
ณ อ.คอนสาร, อ.บ้านแท่น, อ.เกษตรสมบูรณ์ และอ.ภูเขียว ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2556
------------------------------------------
. สพด.ชัยภูมิ จัดประชุม เรื่อง "ตรวจรับงานแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ"
ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ เวลา 09.00 -16.30 น. วันที่ 30 เมษายน 2556
------------------------------------------
. สพด.ชัยภูมิ จัดประชุม เรื่อง "Zoning"
ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ เวลา 09.00 -16.30 น. วันที่ 29 เมษายน 2556
------------------------------------------
. สพด.ชัยภูมิ ออกหน่วยจัด "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดติดตามงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล"
ณ อ.คอนสาร, อ.บ้านแท่น, อ.เกษตรสมบูรณ์ และอ.ภูเขียว ระหว่างวันที่ 3 - 29 เมษายน 2556
------------------------------------------
. สพด.ชัยภูมิ ออกหน่วยจัด "โครงการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2556"
ณ อ.หนองบัวแดง, อ.หนองบัวระเหว, อ.บ้านเขว้า, อ.เมือง และอ.ภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 2 - 30 เมษายน 2556
------------------------------------------
. สพด.ชัยภูมิ ออกหน่วยจัด "โครงการติดตามควบคุมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน"
ณ ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ, ต.หนองไผ่ อ.เมือง และต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2 - 29 เมษายน 2556
------------------------------------------
. สพด.ชัยภูมิ ออกหน่วยจัด "โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน"
ณ ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ, ต.หนองไผ่ อ.เมือง และต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2 - 29 เมษายน 2556
------------------------------------------
. สพด.ชัยภูมิ ออกหน่วยจัด "โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ปี 2556"
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ม.12 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ วันที่ 22 มกราคม 2556
------------------------------------------
. สพด.ชัยภูมิ ออกหน่วยจัด "โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ปี 2556"
ณ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม ม.14 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ วันที่ 22 มกราคม 2556
------------------------------------------

. สพด.ชัยภูมิ ออกหน่วยจัด "โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน (โรงเรียนใหม่)" ปีงบประมาณ 2556
ณ โรงเรียนบ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ม.2 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ วันที่ 21 มกราคม 2556
------------------------------------------


Website counter

(ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556)


. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
นายภราดร ดาวษาวะ
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ 29 ตำบล
ได้แก่
อ.เมือง อ.ภักดีชุมพล และอ.บ้านเขว้า

รายละเอียดกิจกรรม
นายบัญญัติ จันทะกา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบพื้นที่ 2 อำเภอ 15 ตำบล
ได้แก่
อ.บ้านแท่น และอ.แก้งคร้อ

รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4

นายวัชรินทร์ ปรางค์ชัยภูมิ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ 24 ตำบล
ได้แก่
อ.คอนสวรรค์ อ.หนองบัวแดง และอ.บำเหน็จณรงค์


รายละเอียดกิจกรรม

นางอัญชุลี อัฐทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบพื้นที่ 2 อำเภอ 13 ตำบล
ได้แก่
อ.จัตุรัส และอ.เนินสง่า


รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6

นายธนมงคล ขวัญทิพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ 19 ตำบล
ได้แก่
อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.ภูเขียว
และอ.คอนสาร

รายละเอียดกิจกรรม

นายธีรพล เปล่งสันเทียะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ 13 ตำบล
ได้แก่
อ.หนองบัวระเหว อ.ซับใหญ่
และอ.เทพสถิต

รายละเอียดกิจกรรมผลงานหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2555 (สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำ)
   นายสมศักดิ์ ดอกไม้งาม หมอดินอาสาประจําตําบลแหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ดีเด่น ปี 2551
   กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด บ้านธาตุทอง ม.10 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
องค์ความรู้เรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.
 
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยพืชสด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน แหล่งเรียนรู้ครบวงจร
   

มาทำความรู้จักกับ "เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเสรษฐกิจ (Zoning) กันเถอะ

การจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

   

"หมอดิน" เดินหน้าแผน zoning พบพื้นที่ไม่เหมาะสม 42ล้านไร่ แนะเปลี่ยนการผลิต

 


      กรมพัฒนาที่ดิน ได้จำแนกโปรแกรมต่างๆ ที่กรมฯ ให้บริการตามกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้


   
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์