ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์
หน่วยพัฒนาที่ดิน ๒
นายบัญญัติ จันทะกา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๒
นางสาวอรพิมพ์ ทองเสีย
นักวิชาการเกษตร
นายอุดม คำสัน
พนักงานขับรถยนต์ ส๒

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

ขอบเขตความรับผิดชอบ

๑. พื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอได้แก่ อำเภอบ้านแท่น และอำเภอแก้งคร้อ

กิจกรรมหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๒

๑. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รายละเอียด
๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
๓. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
๔. ปรับปรุงคุณภาพดิน
๕. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์(พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง) รายละเอียด
๖. แผนการรับรองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน (โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน) รายละเอียด
๗. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
๘. งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ รายละเอียด


ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

ขอบเขตความรับผิดชอบ

๑. พื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอได้แก่ อำเภอบ้านแท่น และอำเภอแก้งคร้อ

กิจกรรมหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๒

๑. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
๓. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
๔. ปรับปรุงคุณภาพดิน
๕. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์(พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง)
๖. แผนการรับรองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน (โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)
๗. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
๘. งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์