ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์
หน่วยพัฒนาที่ดิน 2
นายธีรพล เปล่งสันเทียะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
นางสาววาสนา ริมกระโทก
นักวิชาการเกษตร
นายวิบูลย์ ภักดีโชติ
นักวิชาการเกษตร
 
นายสมใจ ไฝชัยภูมิ
พนักงานขับรถยนต์ ส.2

ปีงบประมาณพ.ศ. 2567

ขอบเขตความรับผิดชอบ

1.อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2.อำเภอเทพสถิต      
3.อำเภอเนินสง่า
4.อำเภอซับใหญ่
5.อำเภอจัตุรัส


กิจกรรมหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2

1. การปรับปรุงบำรุงดิน (พืชปุ๋ยสด)
2. การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)
3. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
4. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
5. ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุในดิน
6. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน
7. ทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน
8. ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.)
9. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
10. Zero Wasteลินิกเกษตรเคลื่อนที่
11. งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่่


สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์