ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์


      
          หน้าหลัก
          กระดานถาม-ตอบ
          สมุดเยี่ยม
          ดาวน์โหลด
          แผนผังเว็บไซต์

      
         ผู้บริหาร
         เมนูหลัก
          แนะนำหน่วยงาน
            - แนะนำสถานีฯ
            - บทบาท/ภารกิจ
            - ทำเนียบผู้อำนวยการ
            - ผังโครงสร้างหน่วยงาน
            - บุคลากร/อัตรากำลัง
            - ติดต่อสถานีฯ
          แผน/ผลการปฏิบัติงาน
            - พื้นที่การดำเนินงาน
            - แผนงานประจำปี
            - ข้อตกลงการทำงาน
         ทำเนียบหมอดิน
            - หมอดินตำบล
            - หมอดินอำเภอ
            - หมอดินจังหวัด
            - หมอดินดีเด่น
              - ปี 2551
              - ปี 2555
          คลังความรู้ (KM)
            - มหัศจรรย์ พด.1 - พด.12
            - ดินที่มีปัญหาของประเทศไทย
            - การเสื่อมโทรมของดิน
            - การปรับปรุงบำรุงดิน
            - การจัดการทรัพยากรดิน
            - การอนุรักษ์ดินและน้ำ
            - การวางแผนการใช้ที่ดิน
            - การสำรวจดิน
            - เทคโนโลยีชีวภาพ
            - ข้อมูลหญ้าแฝก
            - การป้องกันภัยและความเสี่ยง
            - สารสนเทศภูมิศาสตร์
            - ภูมิปัญญาหมอดิน
            - ข้อมูลวิชาการ
          ขั้นตอนการให้บริการ
            - การให้บริการสารเร่ง พด.1, 2, 3, 6 และ 7
            - การให้บริการกล้าหญ้าแฝก
            - การให้บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
            - การให้บริการวิเคราะห์ดิน
            - การให้บิรการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
          บริการประชาชน
            - ตรวจผลวิเคราะห์ดิน
            - โครงการแหล่งน้ำในไร่นา
            - ฐานข้อมูลหมอดินอาสา
          บริการออนไลน์
            - งานบริการต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน (e-service LDD)
            - ระบบรับรอมมาตรฐานสินค้า (Q)
            - หญ้าแฝก (VGT)
              - ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
              - ข้อมูลการติดตามการปูลกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
          ปฏิทินกิจกรรม
          จัดซื้อจัดจ้าง
          คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
         ข่าวประชาสัมพันธ์
         แบบขอรับบริการ
          แบบฟอร์มขอรับกล้าหญ้าแฝก
          แบบฟอร์มขอรับสารเร่ง พด.
          แบบฟอร์มขอรับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
          แบบฟอร์มขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
          แบบฟอร์มขอรับสารปรับปรุงดิน
          แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นาและการเลี้ยงโคเนื้อ
          แบบฟอร์มขอรับวัสดุการเกษตร (โดโลไมท์, ไรโซเบี่ยม, อื่นๆ)
         ระบบ GIS
          รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
          ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
          เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
          ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
          แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
          แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
          แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
          บริการแผนที่, ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี
         วันดินโลก (World Soil Day)
         โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
         KM LDD Blog
         รวมเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรม (LDD Website)
         รวม Facebook หน่วยงานภายในกรมฯ
         ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน (DOC)
         มาตรฐานการให้บริการประชาชน
         การติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
         พิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum)
         เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ
         Download เอกสารการประชุม/การอบรม
         ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
         LDD Intranet
         นโยบายเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน
         ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
         ค้นหาด้วย Google
         สาระน่ารู้จากกรมพัฒนาที่ดิน
          ด้านสำรวจและจำแนกดิน
            - ดินและการกำเนิด
            - การสำรวจและการจำแนก
            - พัฒนาการด้านสำรวจจำแนก
            - ระบบการจำแนกดิน
            - แผนที่ดินในประเทศไทย
            - ข้อมูลดินของประเทศไทย
            - รอบรู้เรื่องดิน
            - ลักษณะของดินในภาคเหนือ
            - ลักษณะของดินในภาคกลาง
            - ลักษณะของดินในภาคอีสาน
            - ลักษณะของดินในภาคตะวันตก
            - ลักษณะของดินในภาคใต้
          ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
            - แผนที่การใช้ที่ดินภาคเหนือ
            - แผนที่การใช้ที่ดินภาคอีสาน
            - แผนที่การใช้ที่ดินภาคกลาง
            - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขา
            - แผนการใช้ที่ดินโครงการพิเศษ
          ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
            - 12 สิ่งมหัศจรรย์
            - แปลงขยะให้เป็นทอง
            - บำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น
            - การใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดินเพื่อเกษตรยั่งยืน
            - การผลิตและการใช้ประโยชน์สารเร่ง พด.1 ในการผลิตปุ๋ยหมัก
            - ผลของการใช้น้ำส่าเบียร์ต่อการย่อยสลายกากอ้อย
            - ศึกษาการไถกลบตอซังข้าวเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
          ด้านหญ้าแฝก
            - หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
            - ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 1
            - ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 2
            - ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 3
            - ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 4
            - นโยบายการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
            - การดูแลรักษาหญ้าแฝก
            - การเตรียมกล้าหญ้าแฝก
            - การขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
            - สายพันธุ์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
            - การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
            - การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
            - หญ้าแฝกกับการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ
            - การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน
            - การใช้น้ำของหญ้าแฝก
            - การทำแพหญ้าแฝกบำบัดน้ำเสีย
            - คู่มือการใช้หญ้าแฝกเพื่อพัฒนาที่ดิน
          ด้านภูมิปัญญาหมอดิน
            - เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ 100 ถึงต่อไร่
            - น้ำส้มควันไม้
            - การจัดการดินเพื่อปลูกผักและไม้ผลอินทรีย์
            - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง
            - การใช้สารเร่ง พด.1 พด.2 และ พด.3 เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา
            - เกษตรกรบ้านม่วง จ.อุบลราชธานี ทำนาแบบธรรมชาติได้ 1,248 ก.ก./ไร่
            - ปลูกผักบุ้ง ทางเลือกสร้างรายได้
            - เทคนิคการผลิตมะนาวฤดูแล้ง
          ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ
            - ความรู้พื้นฐานเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ
            - ป้องกันการพังทลายของดิน
            - ขั้นบันไดดินเพื่อปลูกพืชไร่
            - ขั้นบันไดดินเพื่อปลูกไม้ผล
            - ขั้นบันไดดินเพื่อปลูกข้าว
            - ดูแลทางระบายน้ำในพื้นที่ปลูก
            - การชะล้างพังทลายของดิน
            - มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ
            - การจัดการที่ดินชายทะเล
            - การจัดการดินเชิงอินทรีย์
            - ดินเค็มในประเทศไทย
            - จัดการปัญหาดินเค็ม
            - คู่มืองดเผาตอซัง
         หน่วยงานภายในกรมฯ
          หน่วยงานส่วนกลาง
            - กลุ่มตรวจสอบภายใน
            - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
            - สำนักงานเลขานุการกรม
            - กองการเจ้าหน้าที่
            - กองคลัง
            - สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
            - กองแผนงาน
            - สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
              - ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
            - ศูนย์สารสนเทศ
            - สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
              - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกฯ
            - สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
            - สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
            - กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
              - กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
            - กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
          สำนักงานพัฒนาที่ดิน
            - สพข.1
            - สพข.2
            - สพข.3
            - สพข.4
            - สพข.5
            - สพข.6
            - สพข.7
            - สพข.8
            - สพข.9
            - สพข.10
            - สพข.11
            - สพข.12
            - ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน
            - โครงการหลวง
            - โครงการฯ ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
            - ศูนย์ฯ พิกุลทอง
          สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
            - กรุงเทพมหานคร
            - กระบี่
            - กาญจนบุรี
            - กาฬสินธุ์
            - กำแพงเพชร
            - ขอนแก่น
            - จันทบุรี
            - ฉะเชิงเทรา
            - ชลบุรี
            - ชัยนาท
            - ชัยภูมิ
            - ชุมพร
            - เชียงใหม่
            - เชียงราย
            - ตรัง
            - ตาก
            - ตราด
            - นครนายก*
            - นครปฐม
            - นครพนม
            - นครราชสีมา
            - นครศรีธรรมราช
            - นครสวรรค์
            - นนทบุรี
            - นราธิวาส
            - น่าน
            - บึงกาฬ
            - บุรีรัมย์
            - ปทุมธานี
            - ปราจีนบุรี
            - ประจวบคีรีขันธ์
            - ปัตตานี
            - พังงา
            - พัทลุง
            - พิจิตร
            - พิษณุโลก
            - เพชรบูรณ์
            - เพชรบุรี
            - แพร่
            - พะเยา
            - พระนครศรีอยุธยา
            - ภูเก็ต
            - มุกดาหาร
            - มหาสารคาม
            - แม่ฮ่องสอน
            - ยโสธร
            - ยะลา
            - ร้อยเอ็ด
            - ระนอง*
            - ระยอง
            - ราชบุรี
            - ลพบุรี
            - ลำปาง
            - ลำพูน
            - เลย
            - ศรีสะเกษ
            - สกลนคร
            - สงขลา
            - สิงห์บุรี
            - สตูล
            - สุมทรปราการ
            - สมุทรสาคร*
            - สมุทรสงคราม
            - สระแก้ว
            - สระบุรี
            - สุโขทัย
            - สุพรรณบุรี
            - สุราษฏร์ธานี
            - สุรินทร์
            - หนองคาย
            - หนองบัวลำภู
            - อ่างทอง
            - อุดรธานี
            - อำนาจเจริญ
            - อุตรดิตถ์
            - อุทัยธานี
            - อุบลราชธานี
         หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
          กระทรวงต่างๆ
            - สำนักนายกรัฐมนตรี
            - กระทรวงกลาโหม
            - กระทรวงการคลัง
            - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
            - กระทรวงคมนาคม
            - กระทรวงต่างประเทศ
            - กระทรวงพาณิชย์
            - กระทรวงมหาดไทย
            - กระทรวงยุติธรรม
            - กระทรวงแรงงานฯ
            - กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
            - กระทรวงศึกษาธิการ
            - กระทรวงสาธารณสุข
            - กระทรวงอุตสาหกรรม
          เว็บไซต์ภายในกระทรวง
            - สำนักงานรัฐมนตรี
            - สำนักงานปลัดกระทรวง
            - สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงฯ
            - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
            - กรมประมง
            - กรมปศุสัตว์
            - กรมพัฒนาที่ดิน
            - กรมวิชาการเกษตร
            - กรมส่งเสริมการเกษตร
            - กรมส่งเสริมสหกรณ์
            - กรมชลประทาน
            - กรมการข้าว
            - สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ
            - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
            - สำนักงานมาตรฐานสินค้า
            - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
            - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
            - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
            - องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
            - องค์การสะพานปลา
            - องค์การสวนยาง
            - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
            - บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
         เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิ
         ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ
          ประวัติจังหวัดชัยภูมิ
          ที่ตั้งและขนาด
          ประชากร
          ภูมิประเทศ
          ภูมิอากาศ
          สัญลักษณ์
          เขตการปกครอง
          อาณาเขต
          คำขวัญ
          วิสัยทัศน์
          บรรยายสรุปจังหวัด
          โครงการในพระราชดำริ
          โครงการจังหวัด
          สถานที่ท่องเที่ยว
          ที่พัก/โรงแรม
          สินค้าพื้นเมือง OTOP
         จำนวนผู้เข้าชม
         "แฝก" เป็นได้มากกว่าหญ้า

      
         สไลด์
          วิสัยทัศน์ กรมพัฒนาที่ดิน
          ค่านิยมร่วมขององค์กร (Shared Value) ของกรมพัฒนาที่ดิน
          วันดินโลก (World Soil Day)
          เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช
          ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land Use Monitoring)
          ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1:25,000
          ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking: VGT)
          ระบบการบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ
          ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
          ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
          ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
         ข่าวกิจกรรมสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
         ข่าวกิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน
          อ่านข่าวกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งหมด
         พื้นที่การดำเนินงานหน่วยพัฒนาที่ดิน สพด.ชัยภูมิ
          หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
            - รายละเอียดกิจกรรม
          หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
            - รายละเอียดกิจกรรม
          หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
            - รายละเอียดกิจกรรม
          หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4
            - รายละเอียดกิจกรรม
          หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5
            - รายละเอียดกิจกรรม
          หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6
            - รายละเอียดกิจกรรม
         ผลงานหมอดินอาสาฯ จังหวัดชัยภูมิ
          ผลงานหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2555 (สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำ)
          กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ดีเด่น ปี 2551
         แผนที่ความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.ชัยภูมิ
          ข้าว
            - ทั้งจังหวัด
            - เกษตรสมบูรณ์
            - แก้งคร้อ
            - คอนสวรรค์
            - คอนสาร
            - จัตุรัส
            - ซับใหญ่
            - เทพสถิต
            - เนินสง่า
            - บ้านเขว้า
            - บ้านแท่น
            - บำเหน็จณรงค์
            - ภักดีชุมพล
            - ภูเขียว
            - เมืองชัยภูมิ
            - หนองบัวแดง
            - หนองบัวระเหว
          ข้าวโพด
            - ทั้งจังหวัด
            - เกษตรสมบูรณ์
            - แก้งคร้อ
            - คอนสวรรค์
            - คอนสาร
            - จัตุรัส
            - ซับใหญ่
            - เทพสถิต
            - เนินสง่า
            - บ้านเขว้า
            - บ้านแท่น
            - บำเหน็จณรงค์
            - ภักดีชุมพล
            - ภูเขียว
            - เมืองชัยภูมิ
            - หนองบัวแดง
            - หนองบัวระเหว
          มันสำปะหลัง
            - ทั้งจังหวัด
            - เกษตรสมบูรณ์
            - แก้งคร้อ
            - คอนสวรรค์
            - คอนสาร
            - จัตุรัส
            - ซับใหญ่
            - เทพสถิต
            - เนินสง่า
            - บ้านเขว้า
            - บ้านแท่น
            - บำเหน็จณรงค์
            - ภักดีชุมพล
            - ภูเขียว
            - เมืองชัยภูมิ
            - หนองบัวแดง
            - หนองบัวระเหว
          ยางพารา
            - ทั้งจังหวัด
            - เกษตรสมบูรณ์
            - แก้งคร้อ
            - คอนสวรรค์
            - คอนสาร
            - จัตุรัส
            - ซับใหญ่
            - เทพสถิต
            - เนินสง่า
            - บ้านเขว้า
            - บ้านแท่น
            - บำเหน็จณรงค์
            - ภักดีชุมพล
            - ภูเขียว
            - เมืองชัยภูมิ
            - หนองบัวแดง
            - หนองบัวระเหว
          อ้อย
            - ทั้งจังหวัด
            - เกษตรสมบูรณ์
            - แก้งคร้อ
            - คอนสวรรค์
            - คอนสาร
            - จัตุรัส
            - ซับใหญ่
            - เทพสถิต
            - เนินสง่า
            - บ้านเขว้า
            - บ้านแท่น
            - บำเหน็จณรงค์
            - ภักดีชุมพล
            - ภูเขียว
            - เมืองชัยภูมิ
            - หนองบัวแดง
            - หนองบัวระเหว
         วิดีทัศน์ความรู้ด้านการเกษตร
          องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
          องค์ความรู้เรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.
          ชมวิดีทัศน์อื่น
         งานบริการกรมพัฒนาที่ดิน
          กลุ่มเกษตรกร
          หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          หน่วยงานภาครัฐที่ไม่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          ประชาชนทั่วไป/สถาบันการศึกษา/ภาคเอกชน
         หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร
         ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน
          สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
          สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
          สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
          สารเร่ง พด.6
          สารเร่ง พด.7
          สารเร่ง พด.9
          จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11
          ปุ๋ยชีวภาพ พด.12

 

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์