ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์
หน่วยพัฒนาที่ดิน ๔
นางอัญชุลี อัฐทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๔
นางสาววาสนา ริมกระโทก
นักวิชาการเกษตร

ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ขอบเขตความรับผิดชอบ

๑. พื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอได้แก่ อำเภอเนินสง่า และอำเภอจัตุรัส

กิจกรรมหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๔

๑. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รายละเอียด
๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน รายละเอียด
๓. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน รายละเอียด
๔. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ รายละเอียด
๕. ปรับปรุงคุณภาพดิน รายละเอียด
๖. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์(พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง) รายละเอียด
๗. แผนการรับรองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน(โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)
๘. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
๙. งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ รายละเอียด


ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ขอบเขตความรับผิดชอบ

๑. พื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอได้แก่ อำเภอเนินสง่า และอำเภอจัตุรัส

กิจกรรมหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๔

๑. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
๓. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
๔. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
๕. ปรับปรุงคุณภาพดิน
๖. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์(พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง)
๗. แผนการรับรองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน(โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)
๘. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
๙. งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์