ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

อ.เนินสง่า || อ.จัตุรัส || อ.ซับใหญ่ || อ.บำเหน็จณรงค์ || อ.เทพสถิต

อำเภอเทพสถิต
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดชัยภูมิ หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยื่น ปี 2555" วันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 ราย

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์