ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) || ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)

อ.เนินสง่า || อ.จัตุรัส || อ.ซับใหญ่ || อ.บำเหน็จณรงค์ || อ.เทพสถิต

อำเภอเนินสง่า
นายเบ้า ชัยบุรัมย์ บ้านดอนเปล้า ม.7 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

นายผิน โพธิ์กลางดอน บ้านหัวบึง ม.5 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

อำเภอจัตุรัส
นายก้อน ย้อยฉิมพลี ม.10 บ้านโนนทอง ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

นายอุทัย ลาภเกิด ม.7 บ้านท่าแตง ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

อำเภอซับใหญ่
นายบุญเรือง ชัยมีแรง บ้านห้วยเจริญผล ม.4 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

นายทองใส พรมคำภา บ้านโนนสะอาด ม.3 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

อำเภอบำเหน็จณรงค์
นายโกมิน สุนา บ้านท่าศาลา ม.2 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

นายผะไทย หอพิกลาง บ้านตะกอ ม.5 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)

อ.เนินสง่า || อ.จัตุรัส || อ.ซับใหญ่ || อ.บำเหน็จณรงค์ || อ.เทพสถิต

อำเภอเนินสง่า
นายสุทัศน์ น่าบัณฑิตย์ บ้านหนองบัวแดง ม.12 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

อำเภอซับใหญ่
นายสุภาพ ชัยมีแรง บ้านซับสายออ ม.5 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์