ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์
หน่วยพัฒนาที่ดิน ๕
นายมงคล ขวัญทิพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๕
นายจิราภัทร สมมุติรัมย์
นักวิชาการเกษตร

นายศักราช ภาคสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร

 

 


ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ขอบเขตความรับผิดชอบ

๑. พื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอคอนสาร และอำเภอภูเขียว

กิจกรรมหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๕

๑. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
๓. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
๔. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
๕. ปรับปรุงคุณภาพดิน
๖. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์(พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง)
๗. แผนการรับรองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน(โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)
๘. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
๙. งานอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน
๑๐. งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์