ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

ข้อตกลงการทำงาน

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อตกลงการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

                                                                              - การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
                                                                              - วิจัยและพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
                                                                              - คลินิคเกษตรเคลื่อนที่
                                                                              - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)
                                                                              - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)
                                                                              - การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน (ประจำหมู่บ้าน)
                                                                              - การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน (ประจำตำบล)
                                                                              - การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน (ประจำอำเภอ)
                                                                              - การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน (ประจำจังหวัด)
                                                                              - การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (สร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้)
                                                                              - การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (สร้างโอกาสเข้าถึงอาชีพ)
                                                                              - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก)
                                                                              - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
                                                                                (จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง)

                                                                              - ปรับปรุงคุณภาพดิน (ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด)
                                                                              - ปรับปรุงคุณภาพดิน (ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม)
                                                                              - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
                                                                              - ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
                                                                                (พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง)

                                                                              - ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
                                                                                (สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดการใช้สาร- เคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์)

                                                                              - ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
                                                                                (ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน)

                                                                              - ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
                                                                                (โครงการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน)

                                                                              - ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
                                                                                (รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช)

                                                                              - แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
                                                                                (โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว)

                                                                              - แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
                                                                                (โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)

ข้อตกลงการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ข้อตกลงการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ข้อตกลงการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ข้อตกลงการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
ข้อตกลงการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
ข้อตกลงการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

 

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์