ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

บุคลากรเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

ข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา

นายสิทธิชัย โคตรมา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
นายบัญญัติ จันทะกา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวัชรินทร์ ปรางค์ชัยภูมิ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางเพ็ญจันทร์ มิตรสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอัญชุลี อัฐทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายธีระพล เปล่งสันเทียะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวแก้วใจ อ้อชัยภูมิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
   
  นายธีระพล เปล่งสันเทียะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญงาน
 

ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 อัตรา

นางสมเกียรติ สวมชัยภูมิ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.2
นางกฤษณา ภูมิพัฒน์
พนักงานพิมพ์ ส.3
นางวิสาขา โคตรมา
พนักงานเก็บเอกสาร บ.2
นายพงศกร คงม่วงหมู่
ช่างไม้ ช.2
นายทรงศิลป์ การดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช.1
นายสุทัย มณีรุ่ง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
     
นายสมใจ ไฝชัยภูมิ
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
นายอุดม คำสัน
พนักงานขับรถยนต์ ส.2

พนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

นางอุบลวรรณ สุขวัฒนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาววลัยรัตน์ คุ้มสุข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางศศิลดา จำชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรพิมพ์ ทองเสีย
นักวิชาการเกษตร
นายวิบูลย์ ภักดีโชติ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวฐปนีย์ อรุณสิริกุลธวัช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ
นักวิชาการเกษตร
นางสาววาสนา ริมกระโทก
นักวิชาการเกษตร
นายจิราภัทร สมมุติรัมย์
นักวิชาการเกษตร

พนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 อัตรา

นางสาววิไลเนตร พื้นหินลาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์