ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

บุคลากรเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

ข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา

นายไลซันต์ ตั้งภูมิ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
นายธนมงคล ขวัญทิพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
นายธีรพล เปล่งสันเทียะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางอัญชุลี อัฐทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
     
 
-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจุฑาทัศย์ รัตนพงศ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววาทินี ขัดทองงาม
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา

นายสุทัย มณีรุ่ง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
นายสมใจ ไฝชัยภูมิ
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
นายพงศกร คงม่วงหมู่
พนักงานขับรถยนต์ ส.2

พนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา

นางสาวอาภัสรา รอดกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววลัยรัตน์ คุ้มสุข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
-
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรพิมพ์ ทองเสีย
นักวิชาการเกษตร
นายวิบูลย์ ภักดีโชติ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวฐปนีย์ อรุณสิริกุลธวัช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาววาสนา ริมกระโทก
นักวิชาการเกษตร
นายศักราช ภาคสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
นายจิราภัทร สมมุติรัมย์
นักวิชาการเกษตร
   
นางสาวกรรณิกา มีสถาน
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
   

 

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์