ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

บุคลากรเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

ข้าราชการ จำนวน 10 อัตรา

นายไลซันต์ ตั้งภูมิ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
นายภราดร ดาวษาวะ
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
นายบัญญัติ จันทะกา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญจันทร์ มิตรสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวัชรินทร์ ปรางค์ชัยภูมิ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางอัญชุลี อัฐทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายธนมงคล ขวัญทิพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายธีระพล เปล่งสันเทียะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวจุฑาทัศย์ รัตนพงศ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจิรัฐติกาล สารีบุตร
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา

นายสุทัย มณีรุ่ง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
นายสมใจ ไฝชัยภูมิ
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
นายพงศกร คงม่วงหมู่
พนักงานขับรถยนต์ ส.2

พนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา

นางอุบลวรรณ สุขวัฒนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาววลัยรัตน์ คุ้มสุข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศศิลดา สุขาบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรพิมพ์ ทองเสีย
นักวิชาการเกษตร
นายวิบูลย์ ภักดีโชติ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวฐปนีย์ อรุณสิริกุลธวัช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาววาสนา ริมกระโทก
นักวิชาการเกษตร
นายศักราช ภาคสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
นายจิราภัทร สมมุติรัมย์
นักวิชาการเกษตร

 

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์