ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์
หน่วยพัฒนาที่ดิน 3
   
  นางอัญชุลี อัฐทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
 
 
นางสาววาทินี ขัดทองงาม
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นายศักราช ภาคสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
 
   
  นายสุทัย มณีรุ่ง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขอบเขตความรับผิดชอบ

1.อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2.อำเภอเทพสถิต
3.อำเภอเนินสง่า
4.อำเภอซับใหญ่
5.อำเภอจัตุรัส


กิจกรรมหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๓

1. ภัยพิบัติ (ภัยแล้ง/อุทกภัย/ดินถล่ม)
2. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
3. การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร (ไม้ยืนต้นโตเร็ว)
4. หมอดินอาสา
5. จัดทำแผนระดับตำบล
6. Smart Tambon
7. บัตรดินดี
8. E-Service
9. ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานี (ประชาสัมพันธ์)
10.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
11. งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่