ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์
หน่วยพัฒนาที่ดิน ๓
   
  นายวัชรินทร์ ปรางค์ชัยภูมิ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๓
 
 
นายวิบูลย์ ภักดีโชติ
นักวิชาการเกษตร
 

ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ขอบเขตความรับผิดชอบ

๑. พื้นที่รับผิดชอบ ๓ อำเภอได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ และอำเภอคอนสวรรค์

กิจกรรมหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๓

๑. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รายละเอียด
๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
๓. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน รายละเอียด
๔. ปรับปรุงคุณภาพดิน
๕. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์(พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง) รายละเอียด
๖. แผนการรับรองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน (โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)
๗. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
๘. งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่


ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ขอบเขตความรับผิดชอบ

๑. พื้นที่รับผิดชอบ ๓ อำเภอได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ และอำเภอคอนสวรรค์

กิจกรรมหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๓

๑. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
๓. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
๔. ปรับปรุงคุณภาพดิน
๕. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์(พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง)
๖. แผนการรับรองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน (โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)
๗. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
๘. งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์