ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์
หน่วยพัฒนาที่ดิน ๑
นายภราดร ดาวษาวะ
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๑
นางสาวจิรัฐติกาล สารีบุตร
นักวิชาการเกษตร
นายพงศกร คงม่วงหมู่
พนักงานขับรถยนต์ ส๒

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

ขอบเขตความรับผิดชอบ

๑. พื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอภักดีชุมพล

กิจกรรมหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๑

๑. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รายละเอียด
๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
๓. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน รายละเอียด
๔. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
๕. ปรับปรุงคุณภาพดิน
๖. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์(พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง) รายละเอียด
๗. แผนการรับรองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน(โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน) รายละเอียด
๘. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
๙. งานอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน รายละเอียด
๑๐. งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่


ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

ขอบเขตความรับผิดชอบ

๑. พื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอภักดีชุมพล

กิจกรรมหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๑

๑. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
๓. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
๔. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
๕. ปรับปรุงคุณภาพดิน
๖. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์(พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง)
๗. แผนการรับรองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน(โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน)
๘. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
๙. งานอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน
๑๐. งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์