ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์
หน่วยพัฒนาที่ดิน 1
นายธนมงคล ขวัญทิพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
นางสาวอรพิมพ์ ทองเสีย
นักวิชาการเกษตร
นายจิราภัทร สมมุติรัมย์
นักวิชาการเกษตร
 
นายพงศกร คงม่วงหมู่
นพนักงานขับรถยนต์ ส.2


ปีงบประมาณพ.ศ. 2567

ขอบเขตความรับผิดชอบ


1.อำเภอภูเขียว
2.อำเภอบ้านแท่น
3.อำเภอคอนสวรรค์
4.อำเภอแก้งคร้อ 5.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
6.
อำเภอคอนสาร

กิจกรรมหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1

1. เกษตรอินทรีย์/PGS/กลุ่มเข้มแข็งฯ
2. งานวันดินโลก
3. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม - ดอน
4. การผลิตน้ำหมักชีวภาพ
5. รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ปกปักษ์ – ปลูกรักษาทรัพยากร)
7. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri–Map
8. โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ (ใหม่ - ต่อยอด)
9. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย ศูนย์ถ่ายทอด
10.งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่่


สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์