ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน

อ.หนองบัวแดง || อ.ภักดีชุมพล || อ.บ้านเขว้า || อ.หนองบัวระเหว

อำเภอหนองบัวแดง
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

อำเภอภักดีชุมพล
วันที่ 18 เมษายน 2555 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

อำเภอบ้านเขว้า
วันที่ 20 เมษายน 2555 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

อำเภอหนองบัวระเหว
วันที่ 23 เมษายน 2555 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์