ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าหลักกระดานถาม-ตอบสมุดเยี่ยมดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์(พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง)

อ.หนองบัวแดง || อ.ภักดีชุมพล || อ.บ้านเขว้า || อ.หนองบัวระเหว

อำเภอบ้านเขว้า
โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2556
ณ โรงเรียนบ้านแก้งยาว บ้านแก้งยาว ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
วันที่ 17 มกราคม 2556

อำเภอหนองบัวระเหว
โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2556
ณ โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด บ้านวังอ้ายจีด ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
วันที่ 17 มกราคม 2556

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-124114 โทรสาร 044-124114
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์