ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
กลยุทธ์
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผังหน่วยงาน
แผนที่เส้นทาง
สถานีพัฒนาที่ี่ดินในสังกัด
 


     :: แผนที่แสดงเส้นทาง ::


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
          
             สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 64 หมู่ 7 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาไปทางทิศเหนือ ประมาณ 11 กิโลเมตร มีพื้นที่บริเวณประมาณ
171 ไร่ แต่เดิมเป็นสถานที่ตั้งสถานีวิจัยดินเค็ม โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006