ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
กลยุทธ์
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผังหน่วยงาน
แผนที่เส้นทาง
สถานีพัฒนาที่ี่ดินในสังกัด
 
 

 

:: พันธกิจ (Missions) ::
1.

วิจัย พัฒนางานพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

 
2.

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจการเกษตรอย่างยั่งยืน

 
3.
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพัฒนาที่ดินและแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน


               

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006