คณะผู้บริหาร
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง

:: คณะผู้บริหาร ::ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
E-mail

นายศรจิตร ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

น.ส.เสาวนีย์ ประจันศรี
ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน

r03_1@ldd.go.th
น.ส.ธัญญรัตน์  เอกอัศดร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวมณฑาทิพย์  สงวนรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
นายสิทธิชัย  โครตมา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
นายสรรเสริญ  เจริญศิริ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
นางปิ่นเพชร ดีล้อม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006