คณะผู้บริหาร
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง

:: คณะผู้บริหาร ::ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
E-mail

นายชาติชาย  ประสาระวัน
Mr.Chatchai  Prasarawan

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

น.ส.เสาวนีย์ ประจันศรี
Miss Saowanee Prachansri
ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน

r03_1@ldd.go.th
น.ส.ธัญญรัตน์  เอกอัศดร
Miss Tanyarat Aekussadorn
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวสยาม ไชยทิพย์
Miss Siam Chaiyathip
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

นายอุดม ศรีกันชัย
Mr.Udom  Srikanchai
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

นางสาวมณฑาทิพย์  สงวนรักษ์
Miss.Monthatip Sanguanra
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
นายวิรุธ  คงเมือง
Mr. Wiroot  Kongmuang

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
นายไลซันต์ ตั้งภูมิ
Mr. Laison Tangphum
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
นายเกรียงไกร  ไชยโพธิ์
Mr. Kreangkrai  Chaiyapo
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
นางปิ่นเพชร ดีล้อม
Mrs. Pinpetch Deelom
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006